14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udbudsloven § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udbudsloven og bygger på lov nr. 1564 af 15. december 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Kontrakter m.v. vedrørende forsyningsvirksomheder
Afsnit II og III gælder ikke for kontrakter og projektkonkurrencer, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 243) (forsyningsvirksomhedsdirektivet), eller som er undtaget fra forsyningsvirksomhedsdirektivet i henhold til direktivets artikel 18, 23 og 34.

•••

Stk. 2 Afsnit II og III gælder ikke for kontrakter, der tildeles af en ordregiver, der leverer posttjenester, som er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 13, stk. 2, litra b, og tildeles med henblik på

  • 1) værdiforøgende tillægstjenester, der har forbindelse med og udelukkende udføres med elektroniske hjælpemidler,

  • 2) finansielle tjenesteydelser omfattet af CPV-koderne 66100000-1 til 66720000-3 og artikel 21, litra d, i forsyningsvirksomhedsdirektivet,

  • 3) filatelitjenester eller

  • 4) logistiske tjenester.

•••
profile photo
Profilside