14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udbudsloven § 145

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udbudsloven og bygger på lov nr. 1564 af 15. december 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§145 Udvælgelse blandt ansøgere
En ordregiver kan ved begrænset udbud, udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber fastsætte et antal ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage i en dialog.

•••

Stk. 2 Er der flere ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed i henhold til § 140, og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. §§ 135-137, end antallet af ansøgere, som ordregiveren opfordrer til at afgive tilbud, skal ordregiveren foretage udvælgelsen på baggrund af objektive og ikkediskriminerende kriterier. Såfremt en ordregiver anvender omsætning som udvælgelseskriterium, må ordregiveren ikke lægge vægt på den del af en ansøgers omsætning pr. år, som er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten. Undtagelsen i § 142, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse, når ordregiveren anvender omsætning som udvælgelseskriterium.

•••

Stk. 3 Ordregiveren skal i udbudsbekendtgørelsen oplyse:

  • 1) Det antal ansøgere, som ordregiveren vil opfordre til at afgive tilbud eller deltage i en dialog. Antallet kan angives i form af et interval.

  • 2) Hvilke oplysninger fra ansøgeren eller tilbudsgiveren der vil danne grundlag for udvælgelsen.

  • 3) Hvilke objektive og ikkediskriminerende kriterier der tillægges vægt i forbindelse med udvælgelsen.

•••

Stk. 4 Det antal ansøgere, som ordregiveren vil opfordre til at afgive tilbud eller deltage i en dialog, skal være tilstrækkelig stort til at sikre konkurrence. Ordregiveren skal

  • 1) ved begrænsede udbud opfordre mindst fem ansøgere til at afgive tilbud, jf. § 59, stk. 4, og

  • 2) ved udbud med forhandling, jf. § 61, konkurrencepræget dialog, jf. § 67, og innovationspartnerskaber, jf. § 73, opfordre mindst tre ansøgere til at afgive tilbud eller deltage i dialog.

•••
profile photo
Profilside