14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udbudsloven § 129

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udbudsloven og bygger på lov nr. 1564 af 15. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§129 Bekendtgørelser om indgåede kontrakter
Senest 30 dage efter indgåelsen af en kontrakt eller rammeaftale skal ordregiveren sende en bekendtgørelse om indgået kontrakt til EU’s publikationskontor, jf. dog stk. 3 og 4.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelser om indgåede kontrakter skal indeholde de oplysninger, der er anført i bilag V, del D, til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65).

•••

Stk. 3 En ordregiver kan sende bekendtgørelser om kontrakter indgået på grundlag af en rammeaftale.

•••

Stk. 4 En ordregiver skal senest 30 dage efter udgangen af hvert kvartal fremsende bekendtgørelser om de kontrakter, der er indgået på grundlag af et dynamisk indkøbssystem.

•••

Stk. 5 Offentliggørelse af oplysninger om indgåelsen af kontrakten eller rammeaftalen kan i særlige tilfælde undlades, hvis videregivelse af oplysningerne vil hindre retshåndhævelse eller på anden måde være i strid med offentlige interesser til skade for bestemte økonomiske aktørers legitime økonomiske interesser eller til skade for konkurrencen mellem økonomiske aktører.

•••

Stk. 6 Bekendtgørelsen om indgåede kontrakter skal udarbejdes i Europa-Kommissionens standardformularer, sendes elektronisk til EU’s publikationskontor og offentliggøres i overensstemmelse med bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65).

•••
profile photo
Profilside