14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udbetaling Danmark-loven § 17

Lov om Udbetaling Danmark paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udbetaling danmark-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 240 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Bestyrelsen for Udbetaling Danmark består af 1 formand og 9 medlemmer, som alle udpeges af beskæftigelsesministeren. Bestyrelsen afgør sager ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

•••

Stk. 2 Bestyrelsens formand og 5 bestyrelsesmedlemmer udpeges efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening). 1 medlem udpeges efter indstilling fra finansministeren.

•••

Stk. 3 Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer udpeges for 4 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted.

•••

Stk. 4 Bestyrelsen for Udbetaling Danmark har ansvaret for, at Udbetaling Danmark administreres hensigtsmæssigt og forsvarligt i henhold til denne lov og under behørig hensyntagen til borgerens retssikkerhed.

•••

Stk. 5 Bestyrelsen for Udbetaling Danmark skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udførelsen af sit virke. Bestyrelsen kan i sin forretningsorden fastsætte bestemmelser om tegningsregler, ligesom bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen kan etablere et sekretariat.

•••

Stk. 6 Bestyrelsen for Udbetaling Danmark fastsætter serviceniveau, kvalitet, svarfrister m.v. for den administrative og tekniske bistand, der leveres af Arbejdsmarkedets Tillægspension efter § 15, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside