14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tonnageskatteloven § 7

Lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven) paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tonnageskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 500 af 22. March 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Hvis den bruttotonnage, som et rederi i gennemsnit over et indkomstår har til rådighed fra lejede skibe, er større end fire gange den bruttotonnage, som ejes af rederiet selv, beskattes indtægt fra den overskydende del af den lejede tonnage efter skattelovgivningens almindelige regler. Den overskydende indtægt beregnes som den andel af den samlede positive bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler, som svarer til forholdet mellem på den ene side den del af den lejede tonnage, der overstiger fire gange egentonnagen, og på den anden side den samlede tonnage til rådighed.

•••

Stk. 2 For koncernforbundne rederier, som ikke er omfattet af § 3, stk. 1, 2. pkt., skal forholdet mellem egen og lejet tonnage opgøres for rederierne under et.

•••

Stk. 3 Skibe, som lejes uden besætning, sidestilles ved anvendelsen af stk. 1 med skibe ejet af rederiet. Det samme gælder skibe, som lejes med besætning, når skibene lejes for en periode på mindst et år og højst syv år, og når der samtidig med indgåelse af lejemålet aftales en køberet, hvorefter lejer senest ved lejemålets udløb kan erhverve skibet til højst markedsprisen ved køberettens erhvervelse.

•••
profile photo
Profilside