14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Toldloven § 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af toldloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 29 af 04. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Godtgørelse eller regulering af told og merværdiafgift for varemodtagere, der har kredit efter § 30, sker ved fradrag i varemodtagernes tilsvar af henholdsvis told og merværdiafgift efter de nævnte bestemmelser.

•••

Stk. 2 Såfremt begæring om godtgørelse eller regulering efter stk. 1 er told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 20. dag i en afregningsperiode, foretages fradraget i varemodtagerens tilsvar af told og merværdiafgift for senest den følgende afregningsperiode. I andre tilfælde foretages fradraget i tilsvaret for senest den næstfølgende afregningsperiode.

•••

Stk. 3 Overstiger det samlede godtgørelses- eller reguleringsbeløb told- eller afgiftstilsvaret, udbetales det overskydende beløb til varemodtageren. Et overskydende beløb, der indgår ved en samlet kontoopgørelse af en varemodtagers tilsvar af skatter og afgifter m.v. efter kapitel 5 i opkrævningsloven, kan alene udbetales, såfremt det negative tilsvar modsvares af en kreditsaldo opgjort efter opkrævningslovens § 16 a, stk. 2, 2. pkt.

•••
profile photo
Profilside