Toldloven § 27

Denne konsoliderede version af toldloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1116 af 22. september 1993,
jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 4. januar 2022,
som ændret ved lov nr. 1795 af 28. december 2023

Kontrol af oplysninger og dokumenter
§ 27

Told- og skatteforvaltningen kan afkræve importører, eksportører, producenter, andre næringsdrivende og erhvervsorganisationer oplysninger til opfyldelse af oplysningspligten over for EU.

Stk. 2 Den, der angiver varer til toldbehandling i henhold til EU's bestemmelser herom, skal afgive sådanne oplysninger og erklæringer om varernes art og beskaffenhed m.v., der er nødvendige for kontrollen med udenrigshandelsstatistikken og med de særlige indførsels-, udførsels- og transitbestemmelser, som af valutamæssige, sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde er fastsat for disse varer.