Toldloven § 10b

Denne konsoliderede version af toldloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1116 af 22. september 1993,
jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 04. januar 2022,
som ændret ved lov nr. 1795 af 28. december 2023

§ 10b

I denne lov forstås ved:

 • 1) Likvide midler:

  • a) Kontanter.

  • b) Ihændehaverpapirer.

  • c) Råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler.

  • d) Forudbetalte kort.

 • 2) Bærer: Enhver fysisk person, som passerer ind i eller ud af det danske toldområde med likvide midler på sig, i sin bagage eller i sit transportmiddel.

 • 3) Uledsagede likvide midler: Likvide midler, der indgår i en forsendelse uden en bærer.

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte supplerende definitioner for begreberne i stk. 1.