14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tobaksafgiftsloven § 29

Lov om tobaksafgifter paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tobaksafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1447 af 21. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Der svares ikke afgift af

  • 1) varer, der tilføres en anden autoriseret oplagshaver, jf. § 9,

  • 2) varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,

  • 3) varer, der udføres til steder uden for EU,

  • 4) varer, der hos en autoriseret oplagshaver eller fremstillingsvirksomhed eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, brækage el.lign., jf. § 33,

  • 5) varer til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. og de hertil knyttede personer eller

  • 6) varer til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.

•••

Stk. 2 Der ydes afgiftsfritagelse af varer, der indføres eller modtages fra andre EU-lande, i samme omfang som efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1 og 2, og af varer, som privatpersoner selv medfører til eget brug fra et andet EU-land, i hvilket de er erhvervet i beskattet stand. Skatteministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om afgiftsfritagelse af småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter, som privatpersoner modtager fra privatpersoner i et andet EU-land.

•••

Stk. 3 Varer, som tobaksfabrikanter sædvanemæssigt giver til de ansatte, kan afgiftsberigtiges med halvdelen af afgiften efter §§ 1 og 3 i lov nr. 46 af 24. februar 1960 for tilsvarende varer i den laveste afgiftsklasse. Sådanne varer må ikke gøres til genstand for omsætning.

•••

Stk. 4 Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer omfattet af § 7, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Erhvervsdrivende varemodtagere kan efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, jf. § 13, stk. 1, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.

•••

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om afgiftsfritagelse og -godtgørelse efter stk. 1, 2 og 4.

•••
profile photo
Profilside