Tjenesteydelsesloven Kapitel 1

Denne konsoliderede version af tjenesteydelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov nr. 384 af 25. maj 2009,
som ændret ved lov nr. 1871 af 29. december 2015

Kapitel 1 1 Lovens anvendelsesområde
§ 1

Loven finder anvendelse på

 • 1) tjenesteydere, der er statsborgere eller etableret i et EU/EØS-land, og som ønsker at etablere sig eller allerede er etableret i Danmark, og

 • 2) tjenesteydere, der er etableret i et andet EU/EØS-land, og som ønsker midlertidigt at levere tjenesteydelser i Danmark, eller som midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark.

Stk. 2 Loven vedrører ikke

 • 1) liberalisering af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse,

 • 2) privatisering af offentlige enheder, der udfører tjenesteydelser,

 • 3) afskaffelse af monopoler på udførelse af tjenesteydelser,

 • 4) støtte, som er omfattet af fællesskabsrettens konkurrenceregler,

 • 5) fastsættelsen af, i overensstemmelse med fællesskabsretten, hvad der betragtes som tjenesteydelser af almen økonomisk interesse,

 • 6) organiseringen og finansieringen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, i overensstemmelse med fællesskabsretten, og de specifikke forpligtelser, der gælder for dem,

 • 7) foranstaltninger truffet på fællesskabsplan eller i Danmark i overensstemmelse med fællesskabsretten for at fremme kulturel eller sproglig mangfoldighed eller mediepluralismen,

 • 8) strafferetten,

 • 9) arbejdsretlige regler, herunder regler om arbejdsmiljø,

 • 10) lovgivning om social sikring,

 • 11) udøvelsen af grundlæggende rettigheder,

 • 12) skatte- og afgiftsområdet,

 • 13) den internationale privatret og

 • 14) bestemmelser i fællesskabsretsakter om særlige aspekter af adgangen til eller udøvelsen af tjenesteydelser inden for særlige områder eller særlige erhverv, som er i modstrid med bestemmelser i denne lov.

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse på følgende tjenesteydelser:

 • 1) Ikkeøkonomiske tjenesteydelser af almen interesse.

 • 2) Finansielle tjenesteydelser.

 • 3) Elektroniske kommunikationstjenester og -net­værk samt tilhørende faciliteter omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets

  • a) direktiv nr. 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter,

  • b) direktiv nr. 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og tjenester,

  • c) direktiv nr. 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester,

  • d) direktiv nr. 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og

  • e) direktiv nr. 2002/58/EF 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor.

 • 4) Tjenesteydelser på transportområdet, herunder havnetjenester, omfattet af EF-traktatens afsnit V.

 • 5) Tjenesteydelser, der udbydes af vikarbureauer.

 • 6) Tjenesteydelser på sundhedsområdet.

 • 7) Audiovisuelle tjenesteydelser og radiospredning.

 • 8) Spil, hvor deltagerne gør en indsats med penge, og hvor udfaldet beror helt eller delvis på tilfældet, herunder lotteri og kasinospil.

 • 9) Virksomhed, som er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.

 • 10) Sociale tjenesteydelser, der udføres af det offentlige eller med opdrag fra det offentlige eller af velgørende organisationer i forbindelse med socialt boligbyggeri, børnepasning og støtte til familier og enkeltpersoner, som har permanent eller midlertidigt behov herfor.

 • 11) Private vagttjenester.