14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandspensionsloven § 31

Lov om tjenestemandspension paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandspensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 510 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at oppebære ydelser efter denne lov er til stede, træffes, for så vidt angår personer, der omfattes af § 1, stk. 1, af ministeren for offentlig innovation, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 2 Afgørelser, som efter denne lov beror på en helbredsbedømmelse, træffes efter indhentet udtalelse fra et nævn, Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager.

•••

Stk. 3 Ministeren for offentlig innovation træffer nærmere bestemmelse om sammensætningen af det i stk. 2 omhandlede nævn og om dettes virkeområde.

•••

Stk. 4 Udbetaling Danmark beregner og anviser ydelser efter denne lov og træffer i forbindelse hermed afgørelse om tilbagebetaling og forældelse af ydelser og om andre forhold af formueretlig karakter.

•••

Stk. 5 Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 4 kan påklages til ministeren for offentlig innovation, for så vidt angår personer, der omfattes af § 1, stk. 1, og til Folketingets formand, for så vidt angår personer, der omfattes af § 1, stk. 2.

•••

Stk. 6 Folketingets formand træffer afgørelse efter forhandling med næstformændene.

•••

Stk. 7 Ministeren for offentlig innovation kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmarks afgørelser, for så vidt angår personer, der omfattes af § 1, stk. 1, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside