14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tinglysningsloven § 42k

Lov om tinglysning paragraf 42k

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tinglysningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1075 af 30. september 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42k Tinglysning af de i § 42 j nævnte rettigheder sker i andelsboligbogen.

•••

Stk. 2 Som grundlag for tinglysningen kræves et dokument, der anmeldes til tinglysning. Dokumentet skal efter sit indhold gå ud på at fastslå, stifte, forandre eller ophæve en ret over en bestemt andel eller i et ejerpantebrev med pant i en bestemt andel. § 7, stk. 3, § 9, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 og 3, og § 10, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Ved pantebreve finder § 11, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Ved tinglysning af retsforfølgning finder § 13 tilsvarende anvendelse. Andelsbogsbekendtgørelsen

•••

Stk. 4 Ved tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning skal andelens adresse fremgå af Bygnings- og Boligregistret (BBR), og der skal foreligge erklæring fra andelsboligforeningen, jf. § 4 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, om, hvorvidt

  • 1) dokumentet vedrører den, som af andelsboligforeningens bestyrelse er godkendt som ejer af den pågældende andel, og

  • 2) andelen giver brugsret til den bolig- eller erhvervsenhed, som dokumentet angiver med henvisning til en i Bygnings- og Boligregistret (BBR) anført adresse.

•••

Stk. 5 Justitsministeren kan efter forhandling med økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler om, hvorledes de i stk. 4 nævnte oplysninger skal dokumenteres.

•••

Stk. 6 Pantebrevet eller retsforfølgningen skal angive den bolig- eller erhvervsenhed, hvortil andelen giver brugsret, med henvisning til en i Bygnings- og Boligregistret (BBR) anført adresse.

•••

Stk. 7 Begæres et pantebrev eller en retsforfølgning tinglyst på en andel, som dokumentet angiver med henvisning til en i Bygnings- og Boligregistret (BBR) anført adresse, men foreligger der ikke dokumentation efter stk. 4, indføres dokumentet foreløbigt i andelsboligbogen med frist til dokumentation. Fristen kan efter anmelderens anmodning forlænges, hvis der foreligger en særlig begrundelse herfor. § 16, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside