14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tinglysningsloven § 21

Lov om tinglysning paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tinglysningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1075 af 30. september 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21  Inden Geodatastyrelsen kan notere udstykning, matrikulering, arealoverførsel, sammenlægning eller fraskillelse af fælleslod, skal retten godkende, at der ikke i tingbogen er rettigheder, der er til hinder for dette, samt fastlægge eventuelle rettigheders indbyrdes prioritet.

•••

Stk. 2 Retten kan til brug for godkendelsen efter stk. 1 forlange, at der fremsendes en erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om de servitutter, der er tinglyst på ejendommen, og om, hvilke grundstykker disse påhviler.

•••

Stk. 3 Retten kan godkende en ændring, jf. stk. 1, selv om der i tingbogen er rettigheder, der er til hinder for dette, hvis ændringen kan ske uden fare for pantesikkerheden og kun giver anledning til en ubetydelig formindskelse af ejendommens værdi.

•••

Stk. 4 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke ændringer rettighedshaverne skal tåle, jf. stk. 3, samt om afgivelse af erklæringer i forbindelse hermed. Tingbogsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside