14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tinglysningsafgiftsloven § 9

Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tinglysningsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1083 af 22. juni 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Ved tinglysninger på flere ejendomme, der sker som led i et samlet ejerskifte eller en samlet pålæggelse af en servitut, og som bygger på et retsforhold mellem samme parter, betales ud over den variable afgift, der er nævnt i § 4, stk. 1, alene én afgift på 1.850 kr. Sker der tinglysning af flere rettighedstyper, udgør afgiften dog 1.850 kr. pr. rettighedstype. Sker tinglysninger på flere ejendomme som led i en samlet pantsætning, der er omfattet af § 5 a, betales ud over den variable afgift nævnt i § 5 a alene én afgift på 1.825 kr.

•••

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne for at betale afgift efter stk. 1 er opfyldt. Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.

•••

Stk. 3 Ved tinglysning af kommuners overdragelse af fast ejendom til et af kommunen helt eller delvis ejet aktie- eller anpartsselskab, der sker som led i gennemførelsen af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, beregnes alene en afgift på 1.400 kr., såfremt ejerskiftet er tinglyst i perioden fra og med den 1. januar 2011 til og med den 31. december 2011.

•••
profile photo
Profilside