14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tinglysningsafgiftsloven § 8

Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tinglysningsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1083 af 22. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Afgiftsfri er tinglysning af:

 • 1) Afgørelser om værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, jf. tinglysningslovens § 48.

 • 2) Meddelelser som nævnt i tinglysningslovens § 13 eller andre meddelelser fra politi eller domstole.

 • 3) Skifteretsattest, for så vidt den tinglyses som led i en arvings overdragelse til en ikke-arving.

 • 4) Rådighedsfratagelse efter § 54 i lov om ægtefælleskifte m.v.

 • 5) Rådighedsfratagelse efter konkurslovens § 26.

 • 6) Underpant i et ejerpantebrev, jf. tinglysningslovens § 42 d, stk. 3§ 47, stk. 2, eller § 47 g, stk. 1, samt videreoverdragelse af et allerede tinglyst underpant i et ejerpantebrev til en anden panthaver, jf. tinglysningslovens § 42 d, stk. 7§ 47, stk. 6, eller § 47 g, stk. 5.

 • 7) Overdragelse til eje eller pant af et allerede tinglyst pantebrev til en anden panthaver, forudsat at der ikke sker en forhøjelse af det pantsikrede beløb, jf. dog § 5 b, stk. 2.

 • 8) Påtegning i medfør af tinglysningslovens § 29 b, stk. 2, 2. pkt.

 • 9) Påtegning på pantebreve eller underpant alene med henblik på rådighedsbegrænsning vedrørende formuer tilhørende umyndige personer og ikkeerhvervsdrivende fonde, når formuen bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling.

 • 10) Påtegning på pantebreve eller underpant alene med henblik på rådighedsbegrænsning vedrørende båndlagt arv eller gave, som bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling.

 • 11) En respektpåtegning på et pantebrev tinglyst før den 8. september 2009, når denne påtegning er bortfaldet ved digitaliseringen af pantebrevet.

 • 12) Påtegning på servitutter og andre tinglyste dokumenter, som alene har til formål at tilføje eller slette påtaleberettigede.

•••

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelsen for afgiftsfrihed i stk. 1, nr. 3 og 9-12, er opfyldt. Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.

•••

Stk. 3 Afgiftsfri er endvidere begæring om:

 • 1) Aflysning.

 • 2) Ophævelse af retsanmærkning.

 • 3) Fristforlængelse eller endelig indførelse i tingbogen af et forhold, som er tinglyst betinget eller med frist.

 • 4) Udslettelse af rettigheder, som ikke har opnået dækning ved tvangsauktion, jf. retsplejelovens § 581.

•••
profile photo
Profilside