Tingbogsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af tingbogsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Bekendtgørelse nr. 834 af 03. september 2009,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1039 af 02. september 2010, bekendtgørelse nr. 235 af 23. marts 2011, bekendtgørelse nr. 226 af 28. februar 2012, bekendtgørelse nr. 668 af 11. juni 2013, bekendtgørelse nr. 1601 af 23. december 2013, bekendtgørelse nr. 1538 af 09. december 2016, bekendtgørelse nr. 607 af 30. maj 2018, bekendtgørelse nr. 159 af 21. februar 2019 og bekendtgørelse nr. 1642 af 29. juni 2021

I medfør af § 13, stk. 2, § 17, stk. 5, § 19, stk. 2, 3. pkt., § 21, stk. 4, § 50, stk. 1, § 50 c, stk. 6, og § 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 30. september 2014, som ændret ved § 3 i lov nr. 80 af 24. januar 2017, § 27, stk. 4, i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, § 4, stk. 2, i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1713 af 16. december 2010, § 17, stk. 2, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 447 af 21. marts 2015, og § 104 i lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af 9. marts 2016, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Tingbogen
§ 1

Rettigheder over fast ejendom tinglyses i tingbogen. Digitale dokumenter, der anmeldes til tinglysning, skal være forsynet med digital signatur.

§ 2

Anmeldelse af et dokument vedrørende en bestemt fast ejendom stilles i kø, hvis der på anmeldelsestidspunktet behandles en anden anmeldelse vedrørende samme ejendom. Den senere modtagne anmeldelse behandles, når den tidligere anmeldelse er færdigbehandlet.

Stk. 2 Kan et digitalt dokument ikke tinglyses med det samme, giver Tinglysningsretten anmelderen meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om årsagen hertil og om det forventede ting­lysningstidspunkt, jf. tinglysningslovens § 14, stk. 4.

§ 3

Ørebeløb angives ikke i tingbogen.

§ 4

Digitale bilag til et anmeldt dokument skal i forbindelse med anmeldelse til tinglysning være indlagt i bilagsbanken.

Stk. 2 Det skal fremgå af det anmeldte dokument, såfremt der til brug for dokumentation, attestation mv. i forbindelse med tinglysningen påberåbes bilag, som er indlagt i bilagsbanken eller indsendt til Tinglysningsretten, eller der eftersendes bilag i form af originale papirdokumenter.

Stk. 3 Fremsendes bilag, som påberåbes i forbindelse med tinglysningen, efter, at der er sket anmeldelse til tinglysning, skal tinglysningsdato og tinglysningsnummer eller en anden af tinglysningen tildelt entydig identifikation af det anmeldte dokument angives. I disse tilfælde vil der ske tinglysning med frist.

Stk. 4 Dokumenter, der indlægges i bilagsbanken, må ikke indeholde personnumre.

Stk. 5 Indsendes der til brug for tinglysningen bilag i form af originale papirdokumenter, returnerer Tinglysningsretten efter ekspedition af anmeldelsen bilagene til den, der har indsendt dem.

Kapitel 2 Dokumenter mv.
§ 5

Digitale dokumenter kan anmeldes til tinglysning enten på Tinglysningsrettens internetportal eller ved brug af en systemopkobling godkendt af retten.

§ 6

Der kan kun tinglyses en rettighedstype ved samme dokument. Rettigheder over fast ejendom opdeles i rettighedstyperne adkomst (ejerforhold), hæftelser (pant) og byrder, herunder servitutter.

Stk. 2 Dokumentet kan indeholde flere rettigheder af samme type, som skal tinglyses. Et dokument kan endvidere tinglyses på flere ejendomme.

§ 7

Anmelders person- eller CVR-nummer skal fremgå af dokumentet sammen med oplysning om e-mail-adresse eller systemadresse, hvortil meddelelser om tinglysning med bindende virkning kan sendes.

§ 8

Dokumentet skal indeholde oplysning om person- eller CVR-nummer på de berettigede og forpligtigede ifølge dokumentet. Har den berettigede eller den forpligtede ikke et person- eller CVR-nummer, skal dokumentet indeholde oplysninger om den pågældendes navn og adresse.

Stk. 2 Påhviler pligten i forhold til et dokument, der anmeldes til tinglysning, den til enhver tid værende ejer, finder kravet i stk. 1 ikke anvendelse i forhold til ejeren.

§ 9

Dokumenter vedrørende en matrikuleret fast ejendom skal indeholde følgende oplysninger om ejendommen:

 • 1) matrikelbetegnelse (matrikelnummer og ejerlav),

 • 2) adresse/beliggenhed og

 • 3) øvrige oplysninger, der er nødvendige til identifikation af ejendommen (type, nummer, delareal, fælleslod, retskredsnummer og beskrivelse af arealet). For ejerlejligheder skal ejerlejlighedsnummeret angives.

Stk. 2 Dokumenter vedrørende en umatrikuleret fast ejendom skal indeholde en entydig beskrivelse af ejendommens beliggenhed.

Kapitel 3 Adkomstdokumenter
§ 10

Adkomstdokumenter skal ud over kravene i kapitel 2 indeholde følgende oplysninger:

 • 1) købesummen med angivelse af valuta,

 • 2) overtagelsesdatoen,

 • 3) angivelse af størrelsen af den andel af ejendommen, som adkomstændringen vedrører,

 • 4) angivelse af de hæftelser og byrder, som respekteres, og

 • 5) om ejendommen er omfattet af reglerne om udskiftning af brændeovne og pejseindsatser, og – i bekræftende fald – om ejendommen indeholder sådanne.

Stk. 2 Adkomstdokumenter kan indeholde oplysning om samtykke fra sælgers ægtefælle efter § 6 i lov om ægtefællers økonomiske forhold og i givet fald den tiltrædende ægtefælles personnummer. Har vedkommende ikke et personummer, angives navn og adresse.

Stk. 3 I adkomstdokumenter skal det oplyses, om overdragelsen er sket i almindelig fri handel, eller om der er tale om overdragelse i familieforhold eller anden overdragelse.

Stk. 4 Senest samtidig med anmeldelse af et adkomstdokument til tinglysning skal erhververen indgive en digital salgsindberetning i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af ejendomsvurderingslovens § 54, stk. 1.

§ 11

Det skal af adkomstdokument fremgå, hvis der i handlen indgår:

 • 1) bygninger, der er planlagt nedrevet,

 • 2) bygninger under opførelse eller

 • 3) planlagte bygninger.

Stk. 2 Endvidere skal det fremgå, om købesummen i de i stk. 1, nr. 2 og 3 nævnte tilfælde omfatter alle byggemodningsomkostninger (vand, vej, kloak og el).

§ 12

Ved anmeldelse af adkomstdokumenter vedrørende en flerfamilieejendom skal det fremgå, at de nødvendige erklæringer og tilladelser i henhold til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber foreligger.

Stk. 2 Det skal endvidere fremgå, hvor mange beboelseslejligheder ejendommen indeholder.

§ 13

Ved anmeldelse af adkomstdokumenter udstedt til selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, private institutioner, stiftelser og legater skal det fremgå, at den nødvendige tilladelse eller erklæring i henhold til sommerhusloven foreligger.

Stk. 2 Hvis tilladelse eller erklæring ikke foreligger, fastsætter Tinglysningsretten en frist til fremskaffelse heraf.

§ 14

Adkomstdokumenter vedrørende erhvervsejendomme eller udlejningsejendomme skal indeholde oplysning om:

 • 1) hvorvidt ejendommen er en udlejningsejendom,

 • 2) antal beboelseslejemål,

 • 3) antal erhvervslejemål,

 • 4) hvorvidt ejendommen er anvendt til momspligtigt formål og

 • 5) hvorvidt mere end 50 pct. af erhvervs- og boligarealerne har været udlejet det seneste kalenderår.

Stk. 2 Det skal af dokumentet fremgå, at de nødvendige erklæringer i henhold til lejelovens regler om tilbudspligt foreligger.

§ 15

Ved anmeldelse af adkomstdokumenter på land­brugs­ejendomme eller familieejendomme, jf. lov om land­brugs­ejendomme, skal det fremgå, at den nødvendige tilladelse eller erklæring i henhold til bekendtgørelse om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme foreligger. Det samme gælder anparter i sådanne ejendomme.

Stk. 2 Stk. 1 finder tillige anvendelse ved tinglysning af en kontrakt om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold.

Stk. 3 Hvis tilladelse eller erklæring ikke foreligger, fastsætter Tinglysningsretten en frist til fremskaffelse heraf.

§ 16

Et skøde kan tinglyses som adkomst enten betinget eller endeligt.

Stk. 2 Ved tinglysning af betinget adkomst må skødet ikke være knyttet til andre betingelser end købesummens berigtigelse inden for en nærmere angiven frist.

Stk. 3 Anmodning om endelig tinglysning af skødet sker ved påtegning på dokumentet.

§ 17

Meddelelse fra fogedretten om salg ved endelig tvangsauktion over en fast ejendom skal for at kunne tinglyses indeholde oplysning om datoen for auktionen og den foretagende fogedret samt om, hvem der blev højestbydende på endelig auktion.

Kapitel 4 Bygninger på fremmed grund mv.
§ 18

Senest samtidig med tinglysning af den første rettighed over en bygning på fremmed grund skal bygningens geografiske placering på grunden noteres i tingbogen.

Stk. 2 Tinglysningsretten kan bestemme, at der skal foreligge en erklæring om bygningens geografiske placering udfærdiget af en landinspektør med beskikkelse. Bestemmelsen i § 28 om geografisk stedfæstelse af servitutter finder tilsvarende anvendelse.

§ 18a

I en ejendom, der er påtænkt opdelt i ejerlejligheder, kan Tinglysningsretten oprette særskilte foreløbige bygningsblade for de enkelte ejerlejligheder, selv om disse endnu ikke er oprettet hos Geodatastyrelsen. Med anmodning om oprettelse af særskilte foreløbige bygningsblade skal følge et rids over den samlede ejendom og de påtænkte ejerlejligheder samt en erklæring fra ejeren om den påtænkte opdeling.

Stk. 2 Når en ejerlejlighed, der har fået et foreløbigt bygningsblad, jf. stk. 1, oprettes hos Geodatastyrelsen, og Geodatastyrelsen har givet Tinglysningsretten meddelelse herom, anses bygningsbladet og de derpå tinglyste rettigheder som endeligt tinglyste. Senest samtidig med meddelelsen fra Geodatastyrelsen skal der for Tinglysningsretten foreligge en erklæring fra en landinspektør med beskikkelse, hvoraf det fremgår, hvilken identitet det enkelte foreløbige bygningsblad har fået hos Geodatastyrelsen.

Kapitel 5 Pantstiftende dokumenter
§ 19

Pantstiftende dokumenter skal ud over kravene i bekendtgørelsens kapitel 2 indeholde oplysning om hovedstolen med angivelse af valuta.

Stk. 2 Er debitor ifølge det pantstiftende dokument en anden end den, der efter tingbogen har adkomst til ejendommen, skal dokumentet endvidere indeholde oplysning om adkomsthavers person- eller CVR-nummer. Har vedkommende ikke person- eller CVR-nummer, angives navn og adresse.

Stk. 3 Er det pantstiftende dokument tiltrådt af en kautionist, og anmodes der om, at dette registreres i tingbogen, skal dokumentet indeholde oplysning om kautionistens person- eller CVR-nummer. Har vedkommende ikke et person- eller CVR-nummer, angives navn og adresse.

§ 20

Pantstiftende dokumenter bortset fra retspant, lovbestemt pant og underpant skal desuden indeholde oplysning om:

 • 1) betalingsvilkår,

 • 2) rente og rentevilkårene, herunder eventuel rentedato,

 • 3) låntypen og, hvis lånet ydes i henhold til lov, lovens navn, nummer og datoen for offentliggørelsen,

 • 4) særlige lånevilkår, herunder eventuelle vilkår om afdragsfrihed, konvertibilitet, refinansiering, indeksregulering, rentetilpasning, samt opsigelsesvilkår og vilkår om overdragelighed,

 • 5) de hæftelser og byrder, som respekteres, og

 • 6) oprykningsret.

Stk. 2 Pantstiftende dokumenter kan endvidere indeholde oplysninger om:

 • 1) samtykke fra adkomsthavers ægtefælle efter § 6 i lov om ægtefællers økonomiske forhold og i givet fald ægtefællens personnummer eller, hvis vedkommende ikke har et personnummer, navn og adresse og

 • 2) meddelelsespåtegning efter retsplejeloven med angivelse af meddelelseshavers person- eller CVR-nummer eller, hvis vedkommende ikke har et person- eller CVR-nummer, navn og adresse.

Stk. 3 Er det pantstiftende dokument et ejerpantebrev eller et skadesløsbrev, finder stk. 1, nr. 3 og 4, ikke anvendelse.

§ 21

Indeholder et pantstiftende dokument en bestemmelse om respekt af fremtidig hæftelse, skal dokumentet indeholde oplysning om den fremtidige hæftelses kreditor, hovedstol, valuta, rentesats og om låntypen.

§ 22

Pantstiftende dokumenter bortset fra retspant, lovbestemt pant og underpant skal indeholde ”Almindelige betingelser (A)”, jf. bilag 1, eller ”Almindelige betingelser (skadesløsbrev)”, jf. bilag 2. Pantebreve, der kan ligge til sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, kan i stedet indeholde ”Almindelige betingelser (SDO/SDRO), jf. bilag 4. Pantebreve til realkreditinstitutter kan indeholde ”Almindelige betingelser (B)”, jf. bilag 3. Private indekspantebreve skal indeholde ”Almindelige betingelser (indekspantebrev)”, jf. bilag 5.

Stk. 2 Når ”Almindelige betingelser (A)” eller ”Almindelige betingelser (indekspantebrev)” anvendes, skal det angives, hvis pantebrevet er et sælgerpantebrev.

§ 23

Der må ikke foretages ændringer i de almindelige betingelser.

Stk. 2 Fravigelse af de almindelige betingelser kan kun ske, når fravigelserne gengives under ”særlige bestemmelser”, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Der kan ikke ske fravigelse af bestemmelsen i nr. 2, 3. pkt., i ”Almindelige betingelser (B)”, jf. § 53, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. I øvrigt kan følgende bestemmelser i de almindelige betingelser ikke fraviges til ugunst for debitor, jf. tinglysningslovens § 42 a, stk. 3:

 • 1) nr. 2, sidste pkt., og nr. 8, litra a, i ”Almindelige betingelser (A)”,

 • 2) nr. 4, sidste pkt., og nr. 9, litra a, i ”Almindelige betingelser (B)”,

 • 3) nr. 3, sidste pkt., og nr. 8, litra a, i ”Almindelige betingelser (SDO/ SDRO)” og

 • 4) nr. 2, sidste pkt., og nr. 9, litra a, i ”Almindelige betingelser (indekspantebrev)”.

§ 23a

Når et pantstiftende dokument omfatter flere faste ejendomme ejet af en erhvervsmæssig udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller en energi- eller vandforsyningsvirksomhed og omfatter det i tinglysningslovens § 37 a anførte driftsinventar og driftsmateriel, skal der afgives særskilt erklæring om dette. Erklæringen kan afgives på såvel nye pantstiftende dokumenter som ved en påtegning på et allerede tinglyst pantstiftende dokument.

Kapitel 6 Påtegning og underpant mv.
§ 24

En påtegning på et tinglyst dokument skal indeholde oplysning om tinglysningsdato og tinglysningsnummer for det pågældende dokument eller en anden af tinglysningen tildelt entydig identifikation.

Stk. 2 Ved anmeldelse til tinglysning af påtegning skal påtegningen endvidere indeholde oplysninger som anført i §§ 7 og 8.

Stk. 3 Anmeldes flere påtegninger vedrørende samme ting­lysningsobjekt (ejendom eller rettighed) samtidig, behandles påtegningerne i den rækkefølge, de er indeholdt i anmeldelsen. Afvises en påtegning, vil alle påtegninger blive afvist, medmindre anmelder har anmodet om andet.

§ 25

Tinglysning af underpantsætning sker ved påtegning på det dokument, som underpantsættes.

Stk. 2 Der kan ikke knyttes vilkår til tinglysningen af det enkelte underpant.

Stk. 3 Indeholder påtegningen oplysninger om under­pant­sætningsbeløbet, skal beløbet være angivet i samme valuta som hovedstolen. Angives intet underpantsætningsbeløb, antages underpantsætningen at vedrøre den fulde hovedstol.

Stk. 4 Ændres pantebrevets hovedstol medfører dette ikke uden videre ændring af underpantsætningsbeløbet.

Stk. 5 Underpantsætning af et ejerpantebrev kan ske i forbindelse med anmeldelse af ejerpantebrevet.

§ 26

Ved tinglysning af underpantsætning af et papirbaseret pantebrev, skal pantebrevet konverteres til et digitalt pantebrev efter reglerne i kapitel 12.

Kapitel 7 Servitutstiftende dokumenter
§ 27

Servitutstiftende dokumenter skal ud over kravene i bekendtgørelsens kapitel 2 indeholde følgende oplysninger:

 • 1) den påtaleberettigedes person- eller CVR-nummer eller, hvis vedkommende ikke har et person- eller CVR-nummer, navn og adresse, jf. dog stk. 2,

 • 2) angivelse af de hæftelser og byrder, som respekteres,

 • 3) eventuel tidsbegrænsning og

 • 4) geografisk udstrækning, jf. § 28.

Stk. 2 Er den påtaleberettigede den til enhver tid værende ejer af en bestemt fast ejendom, finder kravet i stk. 1, nr. 1, ikke anvendelse. Dokumentet skal i disse tilfælde indeholde de i § 9 anførte oplysninger vedrørende de pågældende ejendomme.

Stk. 3 Servitutstiftende dokumenter kan desuden indeholde oplysning om forrang og godkendelse fra offentlig myndighed.

Stk. 4 Vores reference går til tinglysningslovens § 10, stk. 5, 3. pkt., da 2. pkt. synes at omhandle noget andet. Det skal om muligt fremgå af servitutdokumentet, hvilken eller hvilke ejendomme der er herskende i henhold til servitutdokumentet, jf. tinglysningslovens § 10, stk. 5, 2. pkt.

§ 28

Nye servitutter, der kan stedfæstes geografisk på ejendommen, skal stedfæstes. En servitut kan vedrøre hele ejendommen. Anmeldelsen til tinglysning skal være vedhæftet et elektronisk rids.

§ 29

Skal en stedfæstet servitut slettes delvis eller ændres med hensyn til geografisk udstrækning, skal der til Ting­lys­ningsretten indsendes et nyt elektronisk rids.

Stk. 2 Kan stedfæstelsen af servitutten forbedres på baggrund af kortopretning, jf. §§ 25 og 30, stk. 7 og 8, i bekendtgørelse om matrikulære arbejder, kan landinspektøren indsende elektroniske oplysninger herom til Tinglysningsretten.

§ 30

Tinglysningsretten kan forlange, at en landinspektør med beskikkelse forinden tinglysning af en udstykning eller en arealoverførsel afgiver en servituterklæring, jf. tinglysningslovens § 22, stk. 1. Med erklæringen stedfæster landinspektøren de servitutter, der hviler på den eller de ejendomme, som udstykkes eller overføres.

Kapitel 8 Ejerlejligheder og andre boligfællesskaber
§ 31

(Ophævet)

§ 32

(Ophævet)

§ 33

(Ophævet)

§ 34

(Ophævet)

§ 35

(Ophævet)

§ 36

Er en ejendom omfattet af § 13 i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, kan dokumenter om overdragelse af en anpart af ejendommen kun tinglyses, såfremt dokumentet indeholder overdragerens erklæring om, at en af de i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber § 17, litra a-d, nævnte betingelser er opfyldt.

Stk. 2 Er en eller flere anpartsoverdragelser anmeldt til ting­lysning inden den 13. februar 1976, kan dokumenter om overdragelse af en anpart i ejendommen endvidere tinglyses, såfremt det enkelte dokument indeholder erklæring fra overdrageren om, at erhververen mindst 1 år forud for aftalen har opnået et varigt lejemål om lejligheden, og at erhververen siden har boet i ejendommen.

§ 37

Ved tinglysning af overdragelse af en anpart af en fast ejendom indføres oplysning om anpartens størrelse i tingbogen, såfremt der foreligger oplysning herom. Er anparten forbundet med en brugsret til en lejlighed i ejendommen, indføres oplysning om lejlighedens beliggenhed, angivet med matrikelbetegnelse, gadenavn, hus nr., etage mv., lejlighedens eventuelle nummer, areal samt fordelingstal, hvis et sådant er fastsat, i tingbogen, såfremt der foreligger oplysning herom.

Stk. 2 For anparter, hvortil der ifølge en tinglyst samejeoverenskomst er knyttet en eksklusiv brugsret til en bestemt del af en fast ejendom, oprettes efter anmodning fra en adkomsthaver et blad for hver anpart (underblad) i tilknytning til ejendomsbladet.

Stk. 3 På det i medfør af stk. 2 oprettede underblad registreres rettigheder mv., der alene angår den pågældende anpart. Hvis der ikke samtidig med anmodningen om oprettelse af et underblad indsendes en samejeoverenskomst til tinglysning, skal der i anmodningen henvises til en allerede tinglyst samejeoverenskomst.

§ 38

Dokumenter om overdragelse af en fast ejendom, der er omfattet af reglerne om tilbudspligt i kapitel XVI i lov om leje, skal for at kunne tinglyses for andre end de berettigede efter tilbudspligten indeholde:

 • 1) ejerens erklæring om, at tilbudspligten ikke finder anvendelse samt grunden hertil, eller

 • 2) ejerens erklæring om, at ejendommen er tilbudt samtlige lejere af beboelseslejligheder med angivelse af datoen herfor, og at tilbuddet ikke er accepteret.

Stk. 2 Indleveres dokumentet til tinglysning senere end et år efter at tilbuddet til lejerne er fremsat, afvises det.

Kapitel 9 Ekspropriationer
§ 39

En fortegnelse over ekspropriation af fast ejendom i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom indføres i tingbogen under byrder uden fastsættelse af frist til matrikulær berigtigelse.

§ 40

En fortegnelse over et eksproprieret areal kan efter anmodning fra kommissarius tinglyses som adkomst, uden at fortegnelsen påføres påtegning om de i § 2 i bekendtgørelse nr. 169 af 8. februar 2010 nævnte forhold, og uden at matrikelkort forevises.

Stk. 2 Fortegnelsen skal være udfærdiget enten af Geodatastyrelsen eller af den ledende landinspektør ved statens ekspropriationer. I sidstnævnte tilfælde skal fortegnelsen indeholde erklæring fra kommissarius om, at det pågældende areal ikke udgør en del af en samlet fast ejendom, jf. udstykningslovens § 2 og lov om landbrugsejendomme § 2.

§ 41

Servitutter, der efter bestemmelse af ekspropriationskommissionen skal opretholdes uanset den skete ekspropriation, skal opregnes i adkomstfortegnelsen eller, hvis en sådan ikke udfærdiges, i et særligt dokument, som indsendes til Ting­lysningsretten.

Kapitel 10 Uskadelighedserklæringer mv.
§ 42

Tinglysningsretten kan tillade, at et areal overføres fra en ejendom til en anden, uden at adkomsten til det areal, der overføres, forinden er berigtiget, såfremt

 • 1) værdien af arealet, der overføres, ikke overstiger 50.000 kr. af den senest offentliggjorte vurdering, og der forinden er forevist Tinglysningsretten en af parterne underskrevet erklæring om overdragelsen,

 • 2) adkomsten til arealet fremgår af en ekspropriationsfortegnelse, og denne forinden er forevist for Tinglysningsretten,

 • 3) det areal, der overføres, overgår til offentlig vej eller jernbane, og der forinden er forevist Tinglysningsretten en erklæring underskrevet af en beskikket landinspektør, hvori denne erklærer, at arealets værdi ikke overstiger 10.000 kr., eller

 • 4) arealet overføres fra en jernbane, og der forinden er forevist Tinglysningsretten en af parterne underskrevet erklæring om arealoverførslen.

§ 43

Tinglysningsretten kan bestemme, at de i henhold til pante- og servitutrettigheder berettigede skal tåle, at deres pant- eller servitutsikrede ret ikke overføres til et fraskilt areal, såfremt følgende er opfyldt:

 • 1) Værdien af det fraskilte areal overstiger ikke 2 pct. af den senest offentliggjorte vurdering, dog maksimalt 125.000 kr.

 • 2) Der er forinden forevist Tinglysningsretten en erklæring underskrevet af ejeren af den ejendom, hvorfra arealet fraskilles, samt af en beskikket landinspektør, hvoraf det fremgår, at

  • a) ændringen sker uden nogen som helst fare for rettighedshaverens sikkerhed,

  • b) ændringen kun giver anledning til en ubetydelig formindskelse af ejendommens værdi,

  • c) der ikke inden for de seneste fem år er sket tilsvarende ændringer uden rettighedshavernes accept,

  • d) der ikke findes bygninger på arealet, eller at de bygninger, der findes på arealet, er af ubetydelig værdi, og

  • e) der ikke findes bygninger på arealet, eller at de bygninger, der findes på arealet, er af ubetydelig værdi, og

Stk. 2 Vedrører den i stk. 1 nævnte ændring en ejerlejlighedsejendoms fællesareal, beregnes værdien i forhold til den enkelte ejerlejlighed efter dennes andel af fællesarealet (fordelingstal).

§ 44

Er der afgivet erklæring efter § 42, nr. 1, noterer Tinglysningsretten dette på den ejendom, hvortil arealet overføres.

Stk. 2 Er der afgivet erklæring efter § 43, stk. 1, nr. 2, noterer Tinglysningsretten dette på den ejendom, hvorfra arealet fraskilles.

§ 45

Tinglysningsretten kan til brug for en afgørelse efter §§ 42 eller 43 forlange, at der forevises en erklæring fra en landinspektør med beskikkelse, hvoraf det fremgår, om de på en ejendom tinglyste servitutter fortsat geografisk vedrører den pågældende ejendom eller arealer overført fra denne.

§ 46

(Ophævet)

Kapitel 10 a Rekonstruktion
§ 46a

En afgørelse om indledning af rekonstruktionsbehandling skal anmeldes til tinglysning af skifteretten, når rekonstruktøren meddeler skifteretten, at skyldneren ejer fast ejendom.

Kapitel 11 Adgang til oplysninger i tingbogen mv.
§ 47

Anmodning om oplysninger fra og udskrift af tingbogen skal angive den pågældende ejendoms matrikelbetegnelse, postadresse eller ejendomsstamnummer.

Stk. 2 Udskrift af tingbogen vedrørende en fast ejendom kan omfatte de enkelte akter.

Stk. 3 Anmodninger om oplysninger fra og udskrift af det historiske register indgives til Tinglysningsretten. En anmodning efter 1. pkt. om andet end adkomstoplysninger skal ud over de oplysninger, der er anført i stk. 1, angive, til hvilket konkret retsforhold oplysningerne skal bruges. Fuldstændige oplysninger skal dog efter anmodning videregives til den, som oplysningerne angår.

Stk. 4 Tinglysningsrettens afgørelse efter stk. 3, kan kæres til Vestre Landsret efter bestemmelserne i tinglysningslovens § 36.

Abonnementsordning
§ 48

Tinglysningsretten kan for enhver, der ansøger herom, oprette et abonnement, der indebærer, at den pågældende modtager meddelelse, når der disponeres i tinglysningsmæssig henseende over fast ejendom.

Stk. 2 Et abonnement omfattet af stk. 1 kan vedrøre en eller flere bestemte faste ejendomme. Efter Tinglysningsrettens bestemmelse kan abonnementet begrænses til kun at vedrøre bestemte anmeldelsestyper, f.eks. pantsætninger, servitutter eller adkomst.

Stk. 3 Meddelelser omfattet af abonnementet sendes til den e-mail-adresse, der er angivet i ansøgningen. Til brugere, der anvender systemopkobling godkendt af retten, sendes meddelelserne til den systemadresse, der er registreret i forbindelse med rettens godkendelse af systemet.

Stk. 4 Et abonnement er ikke tidsbegrænset, men løber, indtil det opsiges.

Stk. 5 Kan e-mail-adressen eller systemadressen, jf. stk. 3, ikke anvendes, og er der ikke givet Tinglysningsretten meddelelse om anden elektronisk adresse, ophører abonnementet.

Kapitel 12 Konvertering af papirbaserede pantebreve
§ 49

Tinglysning af påtegning på et papirbaseret pantebrev kan ske, når det pågældende pantebrev er konverteret til et digitalt pantebrev.

Stk. 2 Tinglysningsretten forestår konverteringen af papirbaserede pantebreve, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Anmodning om konvertering skal indgives skriftligt til Tinglysningsretten. Det originale pantebrev indsendes til retten sammen med anmodningen om konvertering. Er det originale pantebrev bortkommet, kan der ikke ske konvertering, før der er opnået dom til mortifikation.

Stk. 4 Autoriserede anmeldere kan aflyse papirbaserede pantebreve uden forudgående konvertering.

§ 50

Ved konvertering af ejerpantebreve skal Ting­lys­ningsretten have meddelelse om, hvorvidt der består rettigheder over ejerpantebrevet, samt om rettighedernes indbyrdes placering i prioritetsordenen. Rettigheder over det papirbaserede pantebrev registreres som underpant i det digitale pantebrev.

Stk. 2 Ihændehaveren af et ejerpantebrev, der skal konverteres, har pligt til at medvirke til gennemførelsen af en konvertering af pantebrevet, når pantsætteren eller andre rettighedshavere anmoder herom. Ihændehaveren skal oplyse om eventuelle andre rettighedshavere, hvis anmodningen fremsættes af en sekundær rettighedshaver.

Stk. 3 Ved konvertering af ejerpantebreve, hvor hovedstolen maksimalt udgør 45.000 kr., gælder kravet i § 49, stk. 3, om indsendelse af det originale pantebrev ikke, hvis anmodningen om konvertering fremsættes af den, der ifølge tingbogen har fået tinglyst en meddelelsespåtegning vedrørende det pågældende ejerpantebrev.

§ 51

Tinglysningsretten giver meddelelse om konvertering til den, som har indsendt det papirbaserede pantebrev til konvertering.

Kapitel 13 Ikrafttræden
§ 52

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. september 2009.

Stk. 2 Pantebreve, der er oprettet på de hidtil anvendte pantebrevsformularer, kan tinglyses indtil den 31. december 2010.

Stk. 3 Følgende cirkulærer og cirkulæreskrivelser ophæves:

 • 1) Cirkulære nr. 75 af 24. maj 1928 til samtlige Ting­lys­ningsdommere og Tingbogførere.

 • 2) Cirkulære nr. 3 af 20. januar 1936 til samtlige Ting­lys­ningsdommere og Tingbogsførere angaaende Udstedelse af Attester i Medfør af Tinglysningslovens § 21.

 • 3) Cirkulære nr. 127 af 17. juni 1938 til samtlige Ting­lys­ningsdommere og Tingbogførere vedrørende Udfærdigelse af Attester til brug ved Udstykning og lignende.

 • 4) Cirkulære nr. 190 af 15. december 1995 om tinglysning i den elektroniske tingbog.

 • 5) Cirkulære nr. 191 af 15. december 1995 om tinglysning i den manuelle tingbog.

 • 6) Cirkulæreskrivelse nr. 11142 af 1. april 1977 om debitors underskrift på pantebreve.

 • 7) Cirkulæreskrivelse nr. 11152 af 1. april 1977 om fotokopier af tingbogsbladet.

 • 8) Cirkulæreskrivelse nr. 11489 af 13. november 1981 om en række væsentlige bestemmelser, der indeholder krav om erklæringer og tilladelser m.v. ved tinglysning.

 • 9) Cirkulæreskrivelse nr. 11640 af 28. oktober 1982 om anvendelse af godkendt kalkerlærred til genparter af kort.

 • 10) Cirkulæreskrivelse nr. 11621 af 28. oktober 1983 om adgangen til at underskrive tinglysningsdagbogen.

 • 11) Cirkulæreskrivelse nr. 11677 af 16. oktober 1986 til domstolene om tinglysning af adkomstdokumenter uden ejendomsværdipåtegning.

 • 12) Cirkulæreskrivelse nr. 11515 af 20. december 1990 til domstolene om ny tinglysningsbekendtgørelse.