14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Timeshareloven § 7

Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v. paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af timeshareloven og bygger på lov nr. 102 af 15. februar 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 En aftale som nævnt i § 3, nr. 1-4, skal udfærdiges på papir eller andet varigt medium og underskrives af begge parter, og aftalen skal være affattet på det sprog, der følger af § 8. I modsat fald er aftalen ikke bindende for forbrugeren. Den erhvervsdrivende skal i forbindelse med aftalens indgåelse udlevere en kopi af aftalen til forbrugeren.

•••

Stk. 2 De oplysninger, der er udleveret til forbrugeren i medfør af § 5, stk. 1, udgør en integreret del af aftalen og må kun ændres, hvis

  • 1) det udtrykkeligt er aftalt mellem parterne eller

  • 2) ændringerne skyldes usædvanlige og uforudsigelige omstændigheder, som den erhvervsdrivende ikke har haft indflydelse på, og hvis følger det for den erhvervsdrivende ikke har været muligt at undgå.

•••

Stk. 3 Inden der indgås en aftale, skal den erhvervsdrivende på papir eller andet varigt medium underrette forbrugeren om ændringer som nævnt i stk. 2, og ændringerne skal udtrykkeligt fremgå af aftalen.

•••

Stk. 4 Aftalen skal ud over de oplysninger, der er nævnt i § 5, stk. 1, angive navn og fysisk adresse på aftaleparterne samt dato og sted for aftalens indgåelse.

•••

Stk. 5 Inden der indgås en aftale, skal den erhvervsdrivende udtrykkeligt henlede forbrugerens opmærksomhed på fortrydelsesretten, fortrydelsesfristen og forbuddet mod forudbetaling inden fortrydelsesfristens udløb, jf. §§ 9 og 14. Den erhvervsdrivende skal endvidere sikre, at aftalebestemmelserne herom underskrives separat af forbrugeren.

•••

Stk. 6 Aftalen skal indeholde et separat og udfyldt standardfortrydelsesskema i overensstemmelse med lovens bilag 5.

•••
profile photo
Profilside