Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 2

Tiltrædelseslovens opbygning og dens angivelse af de overladte beføjelser

- Side 56 -

Det hedder i tiltrædelseslovens § 2, at beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, kan udøves af De Europæiske Fællesskabers institutioner i det omfang, det er fastsat i de i lovens § 4 nævnte traktater. § 2 sammenholdt med § 4 er således omfattet af grundlovens § 20.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Tiltrædelseslovens § 2 anvender en karakteristisk model for iagttagelse af grundlovens § 20’s krav om, at overladelse af beføjelser kun kan ske »i nærmere bestemt omfang«. Med § 2 overlader Danmark beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, til Den Europæiske Unions insti-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 57 -

...bekræftede denne fortolkning af § 20 i UfR 1998.800 H, idet Højesteret fastslog, at de overladte beføjelser kan angives i loven med henvisning til en traktat.Højesteret bekræftede denne fortolkning af § 20 i UfR 1998.800 H, idet Højesteret fastslog, at de overladte beføjelser kan angives i loven med henvisning til en traktat.2727. Jf. UfR 1998.800 H (869).

Læs på Jurabibliotek

(...)

...overladte beføjelser i tiltrædelsesloven ville ikke være uoverkommeligt omfattende, og at opregningen i et vist omfang ville bestå af en gengivelse af traktaternes be-En opregning af de overladte beføjelser i tiltrædelsesloven ville ikke være uoverkommeligt omfattende, og at opregningen i et vist omfang ville bestå af en gengivelse af traktaternes be-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 58 -

...forelægge sådanne fortolkningsspørgsmål for EU-Domstolen efter reglen i TEUF art. 267 om præjudicielle forelæggelser. Det anførte gælder både ved fortolkning af traktatbestemmelser og afledte retsakter, men også hvis fortolkningen vedrører gyldigheden af de afledte retsakter.3232. Se nedenfor i kapitel 7 om domstolskontrol og præjudicielle forelæggelser.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...der var den autentiske, mens den danske version var en arbejdstekst. EKSFT er udløbet, jf. ovenfor i kapitel 1, afsnit 1.. En dansk sprogversion af EKSFT er optaget som bilag 2. Det var alene den franske sprogversion af EKSFT, der var den autentiske, mens den danske version var en arbejdstekst. EKSFT er udløbet, jf. ovenfor i kapitel 1, afsnit 1.

Læs på Jurabibliotek