Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 2

4.2. Tiltrædelseslovens opbygning og dens angivelse af de overladte beføjelser

- Side 56 -

Det hedder i tiltrædelseslovens § 2, at beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, kan udøves af De Europæiske Fællesskabers institutioner i det omfang, det er fastsat i de i lovens § 4 nævnte traktater. § 2 sammenholdt med § 4 er således omfattet af grundlovens § 20.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 57 -

Tiltrædelseslovens § 2 anvender en karakteristisk model for iagttagelse af grundlovens § 20’s krav om, at overladelse af beføjelser kun kan ske »i nærmere bestemt omfang«. Med § 2 overlader Danmark beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, til Den Europæiske Unions institutioner i det omfang, det er fastsat i de i tiltrædelseslovens...

Læs på Jurabibliotek

(...)

...efter grundlovens § 20 er tilstrækkeligt, at omfanget af de beføjelser, der overlades til Unionens institutioner, er nærmere bestemt i de traktater, hvortil tiltrædelsesloven henviser. Højesteret bekræftede denne fortolkning af § 20 i UfR 1998.800 H, idet Højesteret fastslog, at de overladte beføjelser kan angives i loven med henvisning til en traktat.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 58 -

Udformningen af tiltrædelseslovens § 2 er ikke kun valgt af rent praktiske årsager. TEU og TEUF er opbygget på en sådan måde, at omfanget af institutionernes beføjelser fremgår af hjemmelsbestemmelser, der findes i traktaternes afsnit om de forskellige politikområder. En opregning af de overladte beføjelser i tiltrædelsesloven ville ikke være uoverkommeligt...

Læs på Jurabibliotek

(...)

Som nævnt ovenfor angives de med tiltrædelseslovens § 2 overladte beføjelser gennem en henvisning til en række traktater, der opregnes i lovens § 4. De i § 4 nævnte traktater er vedhæftet loven som bilag. Bilagene er meget omfangsrige. Bilag 1 er den autentiske danske tekst til det samlede traktatkompleks, hvorved Danmark tiltrådte fællesskaberne. Det...

Læs på Jurabibliotek