Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 2

Grundlovens § 19, § 20 og tiltrædelsesloven

- Side 54 -

...EU-tiltrædelsesloven«, i U 2017B.297, samt Per Lachmann: »Grundlovens § 20 og traktater, der ændrer EU’s institutioner«, i Juristen nr. 6 2012, s. 259-273. Som anført af Spiermann knytter denne bestemmelse an til grundlovens § 20 og gennemfører retsakter m.v., som udgår fra EU i konsekvens af overladte beføjelser, ikke mindst lovgivende magt (kompetencenormer).

Læs på Jurabibliotek

(...)

...»umiddelbart anvendelige«. 112 112. Karsten Engsig Sørensen, Poul Runge Nielsen & Jens Hartig Danielsen: Uddrag Af EU-Retten (6. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014), s 31, samt Birgitte Egelund Olsen & Karsten Engsig Sørensen, EU-Retten I Danmark (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2018). Det betyder, at bestemmelsen i § 3 ikke angår befø-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 55 -

...om, hvilken procedure som skal anvendes, da der vil kunne ske en ændring af tiltrædelseslovens § 3 ved almindelig lov efter grundlovens § 19 som inkorporering af traktatforpligtelser (forholdsnormer) i almindelighed, men den tunge procedure finde anvendelse efter grundlovens § 20, hvis der er tale om en ændring, der medfører suverænitetsafgivelse.

Læs på JurabibliotekHøjesterets dom i af 6. december 2016

- Side 69 -

...§ 2, at beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, kan udøves af Den Europæiske Unions institutioner i det omfang, det er fastsat i de traktater mv., som er nævnt i § 4. Efter § 3 sættes bestemmelserne i de traktater mv., som er nævnt i § 4, i kraft i Danmark i det omfang, de efter EU-retten er umiddelbart anvendelige i Danmark.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 70 -

...i Danmark.« 150 150. Jf. Folketingstidende 1992-93, tillæg A, sp. 6698 smh. sp. 6467. TEU art. 6, stk. 3 fastslår, at de grundlæggende rettigheder, som er garanteret ved Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, udgør generelle principper i EU-retten. [min fremhævning]

Læs på Jurabibliotek

(...)

...stk. 3, og generelle principper derfor ikke tilhørte de bestemmelser, der var omfattet af tiltrædelseslovens § 2 og § 3. 151 151. Jf. Folketingstidende 1992-93, tillæg A, sp. 6718 f, samt Justitsministeriets redegørelse af 4. december 2007 for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Lissabon-traktaten, s. 98.

Læs på Jurabibliotek