14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tiltalefrafaldsbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om politidirektørernes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tiltalefrafaldsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 792 af 18. juni 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Politidirektørerne kan i følgende tilfælde frafalde tiltale, når omstændighederne taler for det:

  • 1) I sager om overtrædelser af ringe strafværdighed af

  • 2) I sager mod asylansøgere eller mod deres nære slægtninge i forbindelse med første indrejse i Danmark for toldlovsovertrædelser med hensyn til værdigenstande og for overtrædelse af straffelovens § 171 og § 174 med hensyn til pas, identitetspapirer eller lignende.

  • 3) I sager om overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, 1. pkt., og § 225, jf. § 222, stk. 1, 1. pkt., når det på baggrund af oplysningerne om sigtedes og forurettedes udvikling og alder samt deres indbyrdes aldersforskel må antages, at der har været tale om et fuldt ud frivilligt seksuelt forhold, og forholdet mellem parterne i øvrigt må anses for tilstrækkeligt jævnbyrdigt. Tiltalefrafald kan ikke meddeles, hvis forurettede er under 12 år, eller hvis sigtede er fyldt 22 år.

  • 4) I sager om overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1§ 119 b og § 244, når der er tale om meget begrænset voldsanvendelse mv., og der ikke er sket betydelig skade på den forurettede. Tiltalefrafald kan betinges af, at den sigtede vedtager en bøde eller betaler erstatning.

  • 5) Når den forurettede begærer det i sager om

  • 6) I sager mod enkeltpersoner, der har begået en lovovertrædelse inden for virksomheden af en juridisk person, hvis det findes tilstrækkeligt at strafforfølge den juridiske person for lovovertrædelsen, idet

    • a) lovgivningen ikke pålægger enkeltpersoner et selvstændigt og individuelt ansvar for overholdelsenaf reglerne, eller

    • b) det ikke følger af administrative retningslinjer, at der tillige skal ske strafforfølgning af enkeltpersoner.

•••

Stk. 2 Politidirektørerne kan endvidere, medmindre særlige omstændigheder taler imod det, frafalde tiltale i sager om lovovertrædelser begået af personer, der er undergivet foranstaltninger i medfør af straffelovens § 74 a.

•••
profile photo
Profilside