Tillægsloven § 4

Denne konsoliderede version af tillægsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tillæg til lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Lov nr. 119 af 12. april 1957,
jf. lovbekendtgørelse nr. 283 af 14. marts 2013,
som ændret ved lov nr. 395 af 02. maj 2016

§ 4

§ 25, stk. 1 og 2, i lov om erstatning til besættelsestidens ofre ophæves.

Stk. 2 Såfremt en til erstatning i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre berettiget har valgt i stedet for at modtage erstatning i henhold til lov om forsikring som følge af ulykkestilfælde eller lov om krigsulykkesforsikring af 25. juli 1940 eller har modtaget erstatning i henhold til den ved tekstanmærkning til lov om tillægsbevilling for finansåret 1951-52 givne hjemmel, vil der desuagtet kunne ydes pågældende erstatning i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre. I sådan erstatning fradrages den tidligere i henhold til de nævnte love m.v. ydede erstatning. De nærmere regler herfor fastsættes af beskæftigelsesministeren.