14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tillægsloven § 1

Lov om tillæg til lov om erstatning til besættelsestidens ofre paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tillægsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 283 af 14. March 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bemyndiges til, når omstændighederne taler derfor, at genoptage sager om ydelse af invaliditetserstatning i henhold til afsnit 1 i lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre med henblik på ydelse af en yderligere invaliditetserstatning i henhold til nævnte lov, uanset at den i lovens § 26, stk. 4, fastsatte frist er overskredet.

•••

Stk. 2 Invaliditetsgraden fastsættes dels på grundlag af en lægelig bedømmelse af invaliditetens art og omfang i overensstemmelse med de ved administrationen af reglerne om den lovpligtige ulykkesforsikring fulgte retningslinjer, dels under hensyntagen til, om pågældendes indtjeningsevne må anses for at være forringet som følge af skaden. En forringelse af indtjeningsevnen vil være at anse som en følge af invaliditeten, såfremt det ikke skønnes at være overvejende sandsynligt, at den skyldes andre forhold.

•••

Stk. 3 Såfremt der ved genoptagelse af en sag fastsættes en højere invaliditetsgrad, kan der tillægges en skadelidt en yderligere invaliditetserstatning, jfr. § 3.

•••

Stk. 4 Genoptagelse kan ske såvel på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings initiativ som på begæring af skadelidte.

•••

Stk. 5 Skønner Arbejdsmarkedets Erhvervssikring senere, at omstændighederne taler for fornyet revision af en invaliditetsfastsættelse, er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring berettiget til på ny at genoptage sagen. Ved sådan revision vil der også kunne ske nedsættelse af den fastsatte invaliditetsgrad, dog kan erstatningen ikke fastsættes lavere end efter den invaliditetsgrad, der sidst var fastsat før denne lovs ikrafttræden.

•••
profile photo
Profilside