14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilladelsesbekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilladelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2232 af 01. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Fornyelse og forlængelse af tilladelser
Gyldigheden af en tilladelse udstedt efter lovens § 7, stk. 1, eller § 12, stk. 4, ophører ved den førstkommende termin for betaling af frekvensafgiften efter udløbet af tilladelsens varighed. En sådan tilladelse kan efter dens udløb fornys ved, at tilladelsesindehaveren rettidigt betaler Energistyrelsens opkrævning af frekvensafgift for tilladelsen. Tilladelsen fornys med en varighed på 15 år, medmindre andet er fastsat i bilag 1 til bekendtgørelsen.

•••

Stk. 2 Fornyelse efter stk. 1 kan ikke ske, hvis

  • 1) Energistyrelsen inden udløbet af tilladelsens varighed har meddelt tilladelsesindehaveren, at tilladelsen ikke kan fornys, eller

  • 2) det fremgår af frekvensplanen, jf. lovens § 4, at der skal ske anden anvendelse af de radiofrekvenser, tilladelsen vedrører.

•••

Stk. 3 Ved Energistyrelsens afgørelse efter stk. 2, nr. 1, af, at fornyelse ikke kan ske af tilladelser til at anvende harmoniserede radiofrekvenser, tager Energistyrelsen bl.a. hensyn til,

  • 1) om fornyelse vil bidrage til at fremme konnektivitet, konkurrence, forudsigelighed og investeringer i infrastruktur,

  • 2) om tilladelsesindehaveren har overholdt vilkårene i den pågældende tilladelse,

  • 3) om der er behov for at fremme konkurrence eller undgå forvridning af konkurrence,

  • 4) om der er behov for at fremme effektiv anvendelse af radiofrekvenser i lyset af den teknologiske udvikling eller markedsudviklingen,

  • 5) om alvorlige driftsforstyrrelser vil indtræde, hvis tilladelsen ikke fornyes, og

  • 6) for tilladelser udstedt i medfør af lovens § 12, stk. 4, resultatet af en høring over begrundelsen for en eventuel fornyelse og over interessen for de pågældende radiofrekvenser til brug for en vurdering af, om der er knaphed på radiofrekvenserne, jf. lovens § 7, stk. 6.

•••

Stk. 4 Energistyrelsen kan forny en tilladelse udstedt efter lovens § 7, stk. 1, eller § 12, stk. 4, i en tidsbegrænset periode, hvis

  • 1) Energistyrelsen inden udløbet af tilladelsens varighed har modtaget en ansøgning om at anvende radiofrekvenser omfattet af tilladelsen fra en anden end tilladelsesindehaveren, og

  • 2) der foreligger frekvensknaphed i henhold til lovens § 7, stk. 6, eller Energistyrelsen iværksætter undersøgelse af, om der foreligger frekvensknaphed.

•••

Stk. 5 Energistyrelsen kan forlænge varigheden af en tilladelse udstedt i medfør af lovens § 7, stk. 1, § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, eller § 12, stk. 4, i en kortere periode, så tilladelsens varighed udløber samtidig med andre tilladelser i det samme eller andre frekvensbånd.

•••

Stk. 6 Hvis Energistyrelsen fornyer en tilladelse i en tidsbegrænset periode efter stk. 4 eller forlænger varigheden af en tilladelse i en kortere periode efter stk. 5, fastsætter Energistyrelsen en varighed af tilladelsen, som udløber senest på det tidspunkt, hvor en ny tilladelse til at anvende radiofrekvenserne træder i kraft efter udstedelse i henhold til lovens § 7, stk. 1, § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, eller § 12, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside