14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilladelsesbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilladelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2232 af 01. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Varighed af tilladelser
En tilladelse udstedes med en varighed, der omfatter resten af det kalenderår, hvori tilladelsen udstedes, og de 15 derpå følgende kalenderår, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed, jf. dog stk. 2-10 og § 4, stk. 6.

•••

Stk. 2 En forsøgstilladelse, jf. lovens § 13, stk. 1, udstedes med en varighed på et år, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed, jf. dog stk. 8 og 9.

•••

Stk. 3 En tilladelse til at anvende radiofrekvenser på andre tekniske vilkår end de harmoniserede tekniske vilkår, jf. lovens § 7 a, udstedes med en varighed på et år, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed, jf. dog stk. 8 og 9.

•••

Stk. 4 Varigheden af en tilladelse udstedt efter auktion eller offentligt udbud kan fastsættes i forbindelse med auktionen eller det offentlige udbud, jf. lovens § 10, stk. 3, nr. 1, § 11, stk. 3, nr. 1, og § 12, stk. 3.

•••

Stk. 5 En tilladelse til at anvende radiofrekvenser harmoniseret til brug for trådløse bredbåndstjenester, som udstedes i medfør af lovens § 7, stk. 1, § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, eller § 12, stk. 4, udstedes med en varighed på 20 år, jf. dog stk. 6-9.

•••

Stk. 6 En tilladelse som nævnt i stk. 5, der udstedes i medfør af lovens § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, eller § 12, stk. 4, kan undtagelsesvis udstedes med en længere varighed end 20 år. Det kan ske i tilfælde, hvor

  • 1) tilladelsesindehaveren skal foretage ekstraordinært store investeringer i infrastruktur for at anvende radiofrekvenserne omfattet af tilladelsen,

  • 2) tilladelsesindehaveren skal opfylde ekstraordinært byrdefulde tilladelsesvilkår om befolkningsmæssig eller geografisk dækning,

  • 3) tilladelsesindehaveren skal opfylde ekstraordinært byrdefulde tilladelsesvilkår om at anvende radiofrekvenserne på en bestemt måde inden en bestemt frist,

  • 4) der på tidspunktet for udstedelsen af tilladelsen er væsentlig teknologisk umodenhed eller anden væsentlig usikkerhed for tilladelsesindehaveren i forhold til, hvordan og med hvilket udstyr radiofrekvenserne kan anvendes, eller

  • 5) der er behov for at tilpasse varigheden af tilladelsen til varigheden af andre tilladelser, som er eller vil blive udstedt.

•••

Stk. 7 En tilladelse som nævnt i stk. 5 kan undtagelsesvis udstedes med en kortere varighed end 20 år i tilfælde, hvor der udstedes tilladelse til at anvende radiofrekvenser

  • 1) i begrænsede geografiske områder, hvor adgangen til net med meget høj kapacitet, jf. § 2, nr. 6, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, er meget mangelfuld eller fraværende,

  • 2) i forbindelse med specifikke kortsigtede projekter, eller

  • 3) på en måde, så anvendelsen kan sameksistere teknisk med anvendelse af de samme radiofrekvenser til trådløse bredbåndstjenester.

•••

Stk. 8 En tilladelse udstedes med kortere varighed, end det følger af stk. 1-3 og 5-7, hvis det fremgår af frekvensplanen, jf. lovens § 4, at der skal ske anden anvendelse af de radiofrekvenser, som tilladelsen vedrører.

•••

Stk. 9 En tilladelse udstedes med en anden varighed, end det følger af stk. 1-3 og 5-7, hvis en sådan varighed følger af det internationale frekvenssamarbejde eller samarbejdet i EU.

•••

Stk. 10 Varigheden af tilladelser til at anvende radiofrekvenser i visse frekvensbånd fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen.

•••
profile photo
Profilside