Tilladelsesbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af tilladelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Bekendtgørelse nr. 538 af 17. maj 2023

I medfør af § 19, § 20, § 21, stk. 3, § 31, § 54, stk. 2, og § 58, stk. 6, i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 27. januar 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Varighed af tilladelser til at anvende radiofrekvenser i visse frekvensbånd
Varighed af tilladelser
§ 1

En tilladelse udstedes med en varighed, der omfatter resten af det kalenderår, hvori tilladelsen udstedes, og de 15 derpå følgende kalenderår, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed, jf. dog stk. 2-10 og § 4, stk. 6.

Stk. 2 En forsøgstilladelse, jf. lovens § 13, stk. 1, udstedes med en varighed på et år, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed, jf. dog stk. 8 og 9.

Stk. 3 En tilladelse til at anvende radiofrekvenser på andre tekniske vilkår end de harmoniserede tekniske vilkår, jf. lovens § 7 a, udstedes med en varighed på et år, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed, jf. dog stk. 8 og 9.

Stk. 4 Varigheden af en tilladelse udstedt efter auktion eller offentligt udbud kan fastsættes i forbindelse med auktionen eller det offentlige udbud, jf. lovens § 10, stk. 3, nr. 1, § 11, stk. 3, nr. 1, og § 12, stk. 3.

Stk. 5 En tilladelse til at anvende radiofrekvenser harmoniseret til brug for trådløse bredbåndstjenester, som udstedes i medfør af lovens § 7, stk. 1, § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, eller § 12, stk. 4, udstedes med en varighed på 20 år, jf. dog stk. 6-9.

Stk. 6 En tilladelse som nævnt i stk. 5, der udstedes i medfør af lovens § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, eller § 12, stk. 4, kan undtagelsesvis udstedes med en længere varighed end 20 år. Det kan ske i tilfælde, hvor

 • 1) tilladelsesindehaveren skal foretage ekstraordinært store investeringer i infrastruktur for at anvende radiofrekvenserne omfattet af tilladelsen,

 • 2) tilladelsesindehaveren skal opfylde ekstraordinært byrdefulde tilladelsesvilkår om befolkningsmæssig eller geografisk dækning,

 • 3) tilladelsesindehaveren skal opfylde ekstraordinært byrdefulde tilladelsesvilkår om at anvende radiofrekvenserne på en bestemt måde inden en bestemt frist,

 • 4) der på tidspunktet for udstedelsen af tilladelsen er væsentlig teknologisk umodenhed eller anden væsentlig usikkerhed for tilladelsesindehaveren i forhold til, hvordan og med hvilket udstyr radiofrekvenserne kan anvendes, eller

 • 5) der er behov for at tilpasse varigheden af tilladelsen til varigheden af andre tilladelser, som er eller vil blive udstedt.

Stk. 7 En tilladelse som nævnt i stk. 5 kan undtagelsesvis udstedes med en kortere varighed end 20 år i tilfælde, hvor der udstedes tilladelse til at anvende radiofrekvenser

 • 1) i begrænsede geografiske områder, hvor adgangen til net med meget høj kapacitet, jf. § 2, nr. 6, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, er meget mangelfuld eller fraværende,

 • 2) i forbindelse med specifikke kortsigtede projekter, eller

 • 3) på en måde, så anvendelsen kan sameksistere teknisk med anvendelse af de samme radiofrekvenser til trådløse bredbåndstjenester.

Stk. 8 En tilladelse udstedes med kortere varighed, end det følger af stk. 1-3 og 5-7, hvis det fremgår af frekvensplanen, jf. lovens § 4, at der skal ske anden anvendelse af de radiofrekvenser, som tilladelsen vedrører.

Stk. 9 En tilladelse udstedes med en anden varighed, end det følger af stk. 1-3 og 5-7, hvis en sådan varighed følger af det internationale frekvenssamarbejde eller samarbejdet i EU.

Stk. 10 Varigheden af tilladelser til at anvende radiofrekvenser i visse frekvensbånd fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 2

Tilladelser, som er udstedt før 1. oktober 1997, og som er udstedt uden varighed, har en varighed på 15 år fra den 1. januar 2010, medmindre andet er fastsat i bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 3

En tilladelse har gyldighed fra udstedelsesdagen, medmindre andet er fastsat i tilladelsen.

Fornyelse og forlængelse af tilladelser
§ 4

Gyldigheden af en tilladelse udstedt efter lovens § 7, stk. 1, eller § 12, stk. 4, ophører ved den førstkommende termin for betaling af frekvensafgiften efter udløbet af tilladelsens varighed. En sådan tilladelse kan efter dens udløb fornys ved, at tilladelsesindehaveren rettidigt betaler Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs opkrævning af frekvensafgift for tilladelsen. Tilladelsen fornys med en varighed på 15 år, medmindre andet er fastsat i bilag 1 til bekendtgørelsen.

Stk. 2 Fornyelse efter stk. 1 kan ikke ske, hvis

 • 1) Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur inden udløbet af tilladelsens varighed har meddelt tilladelsesindehaveren, at tilladelsen ikke kan fornys, eller

 • 2) det fremgår af frekvensplanen, jf. lovens § 4, at der skal ske anden anvendelse af de radiofrekvenser, tilladelsen vedrører.

Stk. 3 Ved Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs afgørelse efter stk. 2, nr. 1, af, at fornyelse ikke kan ske af tilladelser til at anvende harmoniserede radiofrekvenser, tager styrelsen bl.a. hensyn til,

 • 1) om fornyelse vil bidrage til at fremme konnektivitet, konkurrence, forudsigelighed og investeringer i infrastruktur,

 • 2) om tilladelsesindehaveren har overholdt vilkårene i den pågældende tilladelse,

 • 3) om der er behov for at fremme konkurrence eller undgå forvridning af konkurrence,

 • 4) om der er behov for at fremme effektiv anvendelse af radiofrekvenser i lyset af den teknologiske udvikling eller markedsudviklingen,

 • 5) om alvorlige driftsforstyrrelser vil indtræde, hvis tilladelsen ikke fornyes, og

 • 6) for tilladelser udstedt i medfør af lovens § 12, stk. 4, resultatet af en høring over begrundelsen for en eventuel fornyelse og over interessen for de pågældende radiofrekvenser til brug for en vurdering af, om der er knaphed på radiofrekvenserne, jf. lovens § 7, stk. 6.

Stk. 4 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan forny en tilladelse udstedt efter lovens § 7, stk. 1, eller § 12, stk. 4, i en tidsbegrænset periode, hvis

 • 1) styrelsen inden udløbet af tilladelsens varighed har modtaget en ansøgning om at anvende radiofrekvenser omfattet af tilladelsen fra en anden end tilladelsesindehaveren, og

 • 2) der foreligger frekvensknaphed i henhold til lovens § 7, stk. 6, eller styrelsen iværksætter undersøgelse af, om der foreligger frekvensknaphed.

Stk. 5 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan forlænge varigheden af en tilladelse udstedt i medfør af lovens § 7, stk. 1, § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, eller § 12, stk. 4, i en kortere periode, så tilladelsens varighed udløber samtidig med andre tilladelser i det samme eller andre frekvensbånd.

Stk. 6 Hvis Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fornyer en tilladelse i en tidsbegrænset periode efter stk. 4 eller forlænger varigheden af en tilladelse i en kortere periode efter stk. 5, fastsætter styrelsen en varighed af tilladelsen, som udløber senest på det tidspunkt, hvor en ny tilladelse til at anvende radiofrekvenserne træder i kraft efter udstedelse i henhold til lovens § 7, stk. 1, § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, eller § 12, stk. 4.

Meddelelse af planer om udlejning eller overdragelse af tilladelser
§ 5

Tilladelsesindehavere, der er omfattet af lov om det centrale virksomhedsregister, skal meddele Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur deres planer om at udleje eller overdrage en tilladelse eller dele heraf, inden udlejningen eller overdragelsen finder sted.

Stk. 2 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur offentliggør oplysninger om tilladelsesindehaveres planer om udlejning eller overdragelse modtaget efter stk. 1.

Tavshedspligt for tilladelsesindehavere
§ 6

Indholdet og eksistensen af radiosignaler, som modtages af andre end den, for hvem de er bestemt, må ikke bruges, offentliggøres eller videregives til uvedkommende.

Stk. 2 Tavshedspligten i stk. 1 gælder ikke radiokommunikation, der er beregnet til almindelig brug for offentligheden, f.eks. nødsignaler, navigationssignaler, amatørradio og radio- eller tv-programmer (broadcast).

Straffebestemmelser
§ 7

Med bøde straffes den, der overtræder § 5, stk. 1, eller § 6, stk. 1.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 281 af 9. marts 2023 om tilladelser til at anvende radiofrekvenser ophæves.