14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Tilladelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Denne konsoliderede version af tilladelsesbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 667 af 25. maj 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Tilladelsesbekendtgørelsen

I medfør af § 19, § 20, § 21, stk. 3, § 31, § 54, stk. 2, og § 58, stk. 6, i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 05. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Varigheden for tilladelser til at anvende radiofrekvenser i visse frekvensbånd

§1 Varighed af tilladelser
En tilladelse udstedes med en varighed, der omfatter resten af det kalenderår, hvori tilladelsen udstedes, og de 15 derpå følgende kalenderår, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed, jf. dog stk. 2-6 og § 4, stk. 4.

Stk. 2 En forsøgstilladelse, jf. lovens § 13, stk. 1, udstedes med en varighed på 1 år, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed.

Stk. 3 Uanset stk. 1 kan varigheden for en tilladelse udstedt efter auktion eller offentligt udbud fastsættes i medfør af auktionen eller det offentlige udbud, jf. lovens § 10, stk. 3, nr. 1, § 11, stk. 3, nr. 1, og § 12, stk. 3.

Stk. 4 Uanset stk. 1 og 2 kan en tilladelse udstedes med kortere varighed, hvis det fremgår af frekvensplanen, jf. lovens § 4, at der skal ske anden anvendelse af de radiofrekvenser, tilladelsen vedrører.

Stk. 5 Uanset stk. 1 og 2 kan en tilladelse udstedes med en anden varighed, hvis en sådan følger af det internationale frekvenssamarbejde eller samarbejdet i EU.

Stk. 6 Fastsættelse af varigheden for tilladelser til at anvende radiofrekvenser i visse frekvensbånd fremgår af bilaget til bekendtgørelsen.

§2 Tilladelser, som er udstedt før 1. oktober 1997, og som er udstedt uden varighed, har en varighed på 15 år fra den 1. januar 2010, medmindre andet er fastsat i bilaget til bekendtgørelsen.

§3 En tilladelse har gyldighed fra udstedelsesdagen, medmindre andet er fastsat i tilladelsen.

§4 Fornyelse af tilladelser
Gyldigheden af en tilladelse udstedt efter lovens § 7, stk. 1, eller § 12, stk. 4, ophører ved den førstkommende termin for betaling af frekvensafgiften efter udløbet af tilladelsens varighed. En sådan tilladelse kan efter dens udløb fornys ved, at tilladelsesindehaveren rettidigt betaler Energistyrelsens opkrævning af frekvensafgift for tilladelsen. Tilladelsen fornys med en varighed på 15 år, medmindre andet er fastsat i bilaget til bekendtgørelsen.

Stk. 2 Fornyelse efter stk. 1 kan ikke ske, hvis

  • 1) Energistyrelsen inden udløbet af tilladelsens varighed har meddelt tilladelsesindehaveren, at tilladelsen ikke kan fornys, eller

  • 2) det fremgår af frekvensplanen, jf. lovens § 4, at der skal ske anden anvendelse af de radiofrekvenser, tilladelsen vedrører.

Stk. 3 Energistyrelsen kan forny en tilladelse udstedt efter lovens § 7, stk. 1, eller § 12, stk. 4, i en tidsbegrænset periode, hvis

  • 1) Energistyrelsen inden udløbet af tilladelsens varighed har modtaget en ansøgning om at anvende radiofrekvenser omfattet af tilladelsen fra en anden end tilladelsesindehaveren, og

  • 2) der foreligger frekvensknaphed i henhold til lovens § 7, stk. 6, eller Energistyrelsen iværksætter undersøgelse af, om der foreligger frekvensknaphed.

Stk. 4 Hvis Energistyrelsen fornyer en tilladelse i en tidsbegrænset periode efter stk. 3, fastsætter Energistyrelsen en varighed af tilladelsen, som udløber senest på det tidspunkt, hvor en ny tilladelse til at anvende radiofrekvenserne træder i kraft efter udstedelse i henhold til lovens § 7, stk. 1, § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, eller § 12, stk. 4.

§5 Meddelelse af planer om overdragelse af tilladelser
Tilladelsesindehavere, der er omfattet af lov om det centrale virksomhedsregister, skal meddele Energistyrelsen deres planer om at overdrage en tilladelse eller dele heraf, inden overdragelsen finder sted.

Stk. 2 Energistyrelsen offentliggør oplysninger om tilladelsesindehaveres planer om overdragelse modtaget efter stk. 1.

§6 Tavshedspligt for tilladelsesindehavere
Indholdet og eksistensen af radiosignaler, som modtages af andre end den, for hvem de er bestemt, må ikke bruges, offentliggøres eller videregives til uvedkommende.

Stk. 2 Tavshedspligten i stk. 1 gælder ikke radiokommunikation, der er beregnet til almindelig brug for offentligheden, f.eks. nødsignaler, navigationssignaler, amatørradio og radio- eller tv-programmer (broadcast).

§7 Straffebestemmelser
Med bøde straffes den, der overtræder § 5, stk. 1, eller § 6, stk. 1.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§8 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1148 af 21. november 2019 om tilladelser til at anvende radiofrekvenser ophæves.

profile photo
Profilside