Taxilov § 34

Denne konsoliderede version af taxilov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1538 af 19. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 434 af 22. april 2023,
som ændret ved lov nr. 1567 af 12. december 2023

§ 34

Transportministeren kan bemyndige myndigheder under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til at udøve ministerens beføjelser i medfør af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf. Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Stk. 2 Transportministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser truffet i henhold til denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf, herunder at afgørelserne skal påklages inden en bestemt frist, eller at afgørelserne ikke kan påklages.