14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Taxilov § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af taxilov og bygger på lov nr. 1538 af 19. December 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Tilladelse til at drive kørselskontor
Der kræves tilladelse til at drive et kørselskontor.

•••

Stk. 2 Transport-, bygnings- og boligministeren udsteder efter ansøgning tilladelse til at drive kørselskontor til virksomheder, der

 • 1) har en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift,

 • 2) har fast forretningssted på dansk område,

 • 3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

 • 4) ikke har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,

 • 5) har en egenkapital på mindst 500.000 kr., jf. dog § 6, og

 • 6) kan sandsynliggøre, at virksomheden kan udøves på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

•••

Stk. 3 Godkendelse som ansvarlig leder, jf. stk. 2, nr. 1, er betinget af, at

 • 1) er myndig og ikke er under værgemål eller samværgemål efter værgemålslovens §§ 5 eller 7,

 • 2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

 • 3) ikke har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,

 • 4) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og

 • 5) kan sandsynliggøre, at denne kan udøve virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

•••

Stk. 4 Drives en virksomhed som personligt ejet virksomhed, skal den ansvarlige leder, jf. stk. 2, nr. 1, og stk. 3, være virksomhedsejeren.

•••

Stk. 5 Afslag på udstedelse af tilladelse begrundet i, at lederen ikke opfylder betingelsen i stk. 3, nr. 4, skal på begæring af ansøgeren indbringes for domstolene af anklagemyndigheden. Sagen behandles i strafferetsplejens former.

•••

Stk. 6 Ved vurdering af, om en virksomhed, der drives i selskabsform, opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 6, kan der indgå oplysning om, at medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller andre personer med væsentlige interesser inden for selskabet inden for de seneste 5 år

 • 1) er blevet nægtet godkendelse som ansvarlig leder eller har fået tilbagekaldt en godkendelse som ansvarlig leder af en virksomhed i henhold til denne lov, lov om buskørsel, lov om godskørsel eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller

 • 2) har været godkendt som ansvarlig leder i eller har haft væsentlige interesser i en virksomhed godkendt i medfør af denne lov, en buskørselsvirksomhed eller en godskørselsvirksomhed, der

  • a) er blevet nægtet udstedelse af eller har fået tilbagekaldt en tilladelse i medfør af bestemmelser i denne lov, lov om buskørsel, lov om godskørsel eller forskrifter udstedt i medfør heraf,

  • b) har overtrådt bestemmelser i denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller

  • c) har eller har haft økonomiske vanskeligheder, som kan tilskrives forhold, som de pågældende var ansvarlige for.

•••

Stk. 7 Ansøgning om udstedelse af tilladelse, jf. stk. 1, skal indgives til transport-, bygnings- og boligministeren ved anvendelse af den digitale løsning, som ministeren stiller til rådighed.

•••

Stk. 8 Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter nærmere regler om krav til indholdet af ansøgninger, herunder den digitale løsning, jf. stk. 7, og krav til egenkapital, jf. stk. 2, nr. 5.

•••
profile photo
Profilside