14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sygedagpengeloven § 8

Lov om sygedagpenge paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sygedagpengeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1712 af 20. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Kommunen skal i løbende sygedagpengesager, hvor kommunen ikke har modtaget en raskmelding, tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb under hensyn til sygdommens karakter og sygemeldtes behov og forudsætninger. Kommunen skal inddrage den sygemeldte i opfølgningen.

•••

Stk. 2 Indsatsen skal være sammenhængende og helhedsorienteret, og kommunen skal koordinere den kommunale indsats med indsatsen fra andre, jf. § 9.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er "m.v." ved en fejl ikke blevet slettet fra denne bestemmelse, jf. § 1, nr. 4, i lov nr. 720 af 25/6 2014.

Stk. 3 Kommunen skal som led i opfølgningsforløbet, uanset om der er tale om en hel eller delvis sygemelding, indhente oplysningsskema, visitere, holde samtale og foretage en samlet vurdering af behov for indsats og iværksætte den relevante indsats, herunder fremme gradvis tilbagevenden til arbejde, jf. §§ 11-17.

•••

Stk. 4 For sygemeldte med livstruende, alvorlig sygdom med ret til sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, anvendes reglerne i § 10 a.

•••
profile photo
Profilside