14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SVU-loven § 20a

Lov om statens voksenuddannelsesstøtte paragraf 20a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af svu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 53 af 23. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20a Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette Uddannelses- og Forskningsstyrelsen eller anden statslig myndighed om unddragelsen, når myndigheden får formodning om, at den person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse, jf. § 14 a, stk. 1 og 2, samtidig modtager SVU.

•••

Stk. 2 Kriminalforsorgen skal underrette Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når kriminalforsorgen får formodning om, at en person, der er varetægtsfængslet eller afsoner en fængselsstraf, samtidig modtager SVU.

•••

Stk. 3 Politiet skal underrette Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig modtager SVU. Politiet skal endvidere underrette Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæves. Anklagemyndigheden skal underrette Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget SVU.

•••
profile photo
Profilside