14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SVU-loven § 13

Lov om statens voksenuddannelsesstøtte paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af svu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 53 af 23. januar 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 SVU til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, udgør ved heltidsuddannelse et beløb pr. uge svarende til fem gange dagpengenes højeste beløb for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ved deltidsuddannelse nedsættes SVU forholdsmæssigt.

•••

Stk. 2 SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse, jf. § 4, stk. 1, nr. 2-4, udgør ved heltidsuddannelse et beløb pr. uge svarende til 80 pct. af fem gange dagpengenes højeste beløb for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ved deltidsuddannelse nedsættes SVU forholdsmæssigt.

•••

Stk. 3 SVU til videregående uddannelse, jf. § 8, udgør et beløb pr. uge svarende til 60 pct. af fem gange dagpengenes højeste beløb for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

•••

Stk. 4 SVU gives på baggrund af en beregnet ugentlig uddannelsestid, jf. § 4, stk. 2, og § 8, stk. 3. Der kan dog ikke gives SVU for uddannelsestid, der overstiger den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden.

•••

Stk. 5 Nedsættelsen af arbejdstiden kan ikke overstige den uddannelsessøgendes gennemsnitlige arbejdstid de seneste 10 uger forud for ansøgningen om SVU.

•••

Stk. 6 SVU gives ikke til uddannelse, der i alt berettiger til mindre end ugesatsen for heltidsuddannelse, jf. stk. 1-3, jf. dog § 13, stk. 9.

•••

Stk. 7 Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte nærmere regler om beregning af SVU og om tildeling af SVU under kortere afbrydelser af undervisningen, der skyldes uddannelsesstedets forhold.

•••

Stk. 8 Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om udbetaling af SVU til arbejdsgiveren i tilfælde, hvor der er truffet aftale om, at arbejdsgiveren fortsætter med at udbetale sædvanlig løn under uddannelsen, forudsat at lønnen mindst svarer til SVU, og om udbetaling af tilskud til deltagerbetaling efter § 7 til arbejdsgivere, der betaler for undervisningen.

•••

Stk. 9 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der kan gives SVU til ét trin af forberedende voksenundervisning i digital opgaveløsning eller engelsk, selv om uddannelsesforløbet ikke opfylder kravene i stk. 6 og § 12, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside