Sundhedsloven § 222

Denne konsoliderede version af sundhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 546 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023,
som ændret ved lov nr. 1638 af 26. december 2013, lov nr. 907 af 21. juni 2022, lov nr. 737 af 13. juni 2023 og lov nr. 739 af 13. juni 2023

§ 222

Sætningen »Instituttet har en national rolle i forhold til varetagelse af landets opgaver i medfør af internationale forpligtelser i relation til grænseoverskridende sundhedsrisici.« er indsat efter 2. pkt som nyt punktum ved § 1, nr. 2, i lov nr. 907 af 21. juni 2022. Som følge heraf bliver det tidligere 3. pkt. 4. punktum, det tidligere 4. pkt. 5. punktum m.v.
§ 1, nr. 4, i lov nr. 908 af 21. juni 2022 indsætter sætningen »Instituttet prioriterer og tilrettelægger distributionen med henblik på at sikre forsyningen og nedbringe risiko for spild af vacciner og beredskabsprodukter.« som andet ny punktum efter 4. pkt. Men det fremgår ikke af loven, om det betyder det nye 4. pkt. eller det gamle 4. pkt.
Lov nr. 907 af 21. juni 2022 og lov nr. 908 af 21. juni 2022 blev begge fremsat ved et lovforslag (2021/1 LSF 147). I henhold til § 1, nr. 6, i lovforslaget, skal sætningen »Instituttet prioriterer og tilrettelægger distributionen med henblik på at sikre forsyningen og nedbringe risiko for spild af vacciner og beredskabsprodukter.« indsættes efter det tidligere 3. pkt.
Derfor har vi indsat det som et ny 5. pkt. efter det tidligere 3. pkt., som nu er 4. pkt.
Statens Serum Institut er et institut under indenrigs- og sundhedsministeren, hvis formål er at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler. Statens Serum Institut fungerer som centrallaboratorium, for så vidt angår diagnostiske analyser, herunder referencefunktioner. Instituttet har en national rolle i forhold til varetagelse af landets opgaver i medfør af internationale forpligtelser i relation til grænseoverskridende sundhedsrisici. Instituttet sikrer forsyning af vacciner til de offentlige vaccinationsprogrammer og beredskabsprodukter gennem fremskaffelse, lagring og distribution. Instituttet prioriterer og tilrettelægger distributionen med henblik på at sikre forsyningen og nedbringe risiko for spild af vacciner og beredskabsprodukter. Instituttet indgår i det operationelle beredskab mod smitsomme sygdomme og biologisk terrorisme og beredskabet på det veterinære område. Instituttet driver videnskabelig forskning og yder rådgivning og bistand på områder, som vedrører instituttets opgaver.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler, herunder om betaling, for instituttets udlevering af præparater og udførelse af undersøgelser m.m. Bekendtgørelse om gratis vaccination mod influenza og COVID-19 til visse persongrupper