Sundhedsloven § 193b

Denne konsoliderede version af sundhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 546 af 24. juni 2005, jf.
lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022,
som ændret ved lov nr. 1638 af 26. december 2013, lov nr. 2393 af 14. december 2021, lov nr. 2619 af 28. december 2021, lov nr. 98 af 25. januar 2022, lov nr. 478 af 26. april 2022, lov nr. 699 af 24. maj 2022, lov nr. 907 af 21. juni 2022, lov nr. 908 af 21. juni 2022, lov nr. 910 af 21. juni 2022 og lov nr. 911 af 21. juni 2022

§ 193b

Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for at drive en fælles digital infrastruktur til udveksling og registrering af udvalgte oplysninger om de enkelte borgeres helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger.

Stk. 2 Oplysninger, der opbevares i den fælles digitale infrastruktur, må kun behandles, hvis det er nødvendigt med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje, patientbehandling eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester og behandlingen af oplysningerne foretages af en person inden for sundhedssektoren, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt.

Stk. 3 Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om driften m.v. af den i stk. 1 nævnte digitale infrastruktur og fastsætter herunder nærmere regler om

  • 1) hvilke oplysningstyper, der må registreres i den digitale infrastruktur,

  • 2) pligt til opbevaring og sletning af registrerede oplysninger,

  • 3) den registreredes direkte elektroniske adgang til de elektroniske oplysninger, der er registreret om vedkommende i den digitale infrastruktur,

  • 4) den registreredes direkte elektroniske adgang til registrering (logning) af anvendelser af de registrerede oplysninger,

  • 5) den dataansvarliges adgang og pligt til indberetning til den digitale infrastruktur, herunder tekniske krav og formkrav til sådanne indberetninger, og den dataansvarliges pligt til at opdatere og korrigere urigtige oplysninger hidrørende fra den digitale infrastruktur, herunder tekniske krav og formkrav til sådanne opdateringer og korrektioner,

  • 6) tekniske og forretningsmæssige krav vedrørende sundhedspersoners og myndigheders tilslutning til den digitale infrastruktur, og

  • 7) hvilke systemer der skal knyttes til den digitale infrastruktur som kildesystemer.