14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. January 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Henvisningen til stk. 5 er ikke korrekt, idet stk. 5 endnu ikke er trådt i kraft, jf. ændringslov nr. 1638 af 26/12 2013, § 4, stk. 2.

§7 Personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser, jf. dog stk. 4 og 5.

•••

Stk. 2 Ved bopæl forstås tilmelding til Folkeregisteret.

•••

Stk. 3 Personer fra andre EU-/EØS-lande, Færøerne og Grønland, der ikke har bopæl her i landet, har adgang til ydelser efter §§ 57 a, 78 a, 118 a og 164 a samt regler fastsat i medfør heraf, jf. dog § 8 og § 80 samt regler fastsat i medfør heraf. 1. pkt. finder ikke anvendelse for personer, som er bosat i andre EU-/EØS-lande, og som har ret til sundhedsydelser i bopælslandet til udgift for Danmark i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer, og personer omfattet af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.

•••

Stk. 4 Personer, der har bopæl her i landet, og som i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer har ret til lovens ydelser i Danmark til udgift for en offentlig sygesikring i et andet EU-land, har ikke ret til tilskud til lovens ydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land efter § 89 a og § 168 og regler fastsat i medfør heraf.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er stk. 5 indsat i sundhedslovens § 7, på trods af at indsættelsen af den bestemmelse endnu ikke ses at være trådt i kraft, j.f. § 4, stk. 2, i lov nr. 1638 af 26/12/2013.

Stk. 5 (Ikke trådt i kraft)

•••
profile photo
Profilside