14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 108

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§108 Sager efter § 106, stk. 2, og §§ 107, 110 og 111 afgøres af de samråd, der er oprettet i henhold til § 97.

•••

Stk. 2 Et samråds afgørelse kan indbringes for det ankenævn, der er oprettet i henhold til § 97.

•••

Stk. 3 Samrådet tiltrædes af en særlig beskikket dommer ved behandlingen af en ansøgning fra en person, der

  • 1) er under 18 år,

  • 2) er undergivet foranstaltninger i henhold til straffelovens §§ 68-70 eller

  • 3) mod sin vilje er indlagt eller tilbageholdt på et regionalt sygehus i medfør af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

•••

Stk. 4 Tilladelse kan kun gives, hvis der er enighed herom i samrådet eller ankenævnet.

•••

Stk. 5 Sundheds- og ældreministeren beskikker dommere og stedfortrædere for disse efter stk. 3. Beskikkelsen gælder for 4 år ad gangen og kan omfatte flere samråd.

•••
profile photo
Profilside