14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsklageloven § 58a

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet paragraf 58a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsklageloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 9 af 04. januar 2023. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58a Indenrigs- og sundhedsministeren nedsætter et ankenævn for Patienterstatningen, der består af 1 formand og et af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat antal næstformænd og beskikkede medlemmer.

•••

Stk. 2 Formanden og næstformændene udnævnes af indenrigs- og sundhedsministeren. Formanden og mindst 3 næstformænd skal være landsdommere. De øvrige næstformænd skal være dommere. Nævnets øvrige medlemmer udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren, regionsrådene i forening, KL, Forsikring & Pension, Advokatrådet, Forbrugerrådet Tænk, Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter.

•••

Stk. 3 Sundhedsstyrelsen udpeger for de faglige områder, hvor det findes nødvendigt for sagernes behandling, et antal sagkyndige medlemmer, der alle er fagligt uddannede.

•••

Stk. 4 Ved afgørelsen af den enkelte sag skal nævnet sammensættes af

  • 1) formanden eller 1 næstformand,

  • 2) 2 sagkyndige medlemmer udpeget af Sundhedsstyrelsen efter stk. 3,

  • 3) 1 medlem udpeget af regionsrådene i forening,

  • 4) 1 medlem udpeget af KL,

  • 5) 1 medlem udpeget af Forsikring & Pension,

  • 6) 1 medlem udpeget af Advokatrådet,

  • 7) 1 medlem udpeget af Forbrugerrådet Tænk,

  • 8) 1 medlem udpeget af Danske Handicaporganisationer og

  • 9) 1 medlem udpeget af Danske Patienter.

•••

Stk. 5 Formanden eller vedkommende næstformand afgør, inden for hvilket fagligt område eller områder sagkyndige medlemmer efter stk. 4, nr. 2, skal deltage ved afgørelsen af den enkelte sag.

•••

Stk. 6 Nævnet er beslutningsdygtigt, hvis nævnet ved afgørelsen af den enkelte sag består af formanden eller 1 næstformand og mindst 4 medlemmer, heraf mindst 1 medlem efter stk. 4 henholdsvis nr. 2 og 6, 1 medlem efter stk. 4, nr. 3, 4 eller 5, og 1 medlem efter stk. 4, nr. 7, 8 eller 9.

•••

Stk. 7 Indenrigs- og sundhedsministeren kan bemyndige nævnets formand eller 1 næstformand til at træffe afgørelse i sager, der ikke skønnes at frembyde tvivl.

•••

Stk. 8 Nævnets medlemmer udpeges for 4 år. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb.

•••

Stk. 9 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter efter forhandling med nævnet dettes forretningsorden.

•••

Stk. 10 Styrelsen for Patientklager stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

•••

Stk. 11 § 18 finder tilsvarende anvendelse for afholdelsen af udgifter til drift af nævnet.

•••
profile photo
Profilside