14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsklageloven § 55

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet paragraf 55

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsklageloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 9 af 04. januar 2023. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§55 Sagernes behandling
Indenrigs- og sundhedsministeren behandler, oplyser og træffer afgørelse i sager efter dette kapitel.

•••

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren kan bemyndige Patienterstatningen, jf. kapitel 3, til at behandle, oplyse og træffe afgørelse i sager efter stk. 1. Patienterstatningens udgifter i forbindelse hermed afholdes af staten, jf. § 54, stk. 1.

•••

Stk. 3 I tilfælde, hvor indenrigs- og sundhedsministeren har bemyndiget andre end offentlige myndigheder til at varetage opgaver efter dette kapitel, finder forvaltningsloven tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Indenrigs- og sundhedsministeren eller den, der bemyndiges hertil, kan lade vidner afhøre ved byretten på det sted, hvor de bor.

•••

Stk. 5 Staten udbetaler de fastsatte ydelser straks efter udløbet af den klagefrist, der fremgår af § 58 b, stk. 2, 1. pkt. Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen påklages.

•••
profile photo
Profilside