14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsklageloven § 3b

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet paragraf 3b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsklageloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 995 af 14. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3b Sundhedsministeren kan henlægge behandlingen af sager omfattet af § 2, stk. 1, om praktiserende tandlæger til en tandlægefaglig klageinstans. Sundhedsministeren kan endvidere henlægge behandling af klager fra patienter over manglende tilbud om skriftligt prisoverslag, jf. sundhedslovens § 57 h, stk. 3, manglende regelmæssig indkaldelse til tandlæge, jf. sundhedslovens § 57 i, stk. 3, og manglende mulighed for akut behandling, jf. sundhedslovens § 64 c, stk. 1, til klageinstansen. Ved henlæggelse efter 1. og 2. pkt. indgår sundhedsministeren de nødvendige aftaler herom.

•••

Stk. 2 Henlægger sundhedsministeren sine beføjelser efter stk. 1, 1. og 2. pkt., til en tandlægefaglig klageinstans, fastsætter ministeren regler om klageadgangen, herunder regler om:

  • 1) Sammensætning af klageinstansen.

  • 2) Frister for indgivelse af klager til klageinstansen.

  • 3) Mulighed for at mægle forlig mellem parterne.

  • 4) Mulighed for besigtigelse af det udførte eller manglende tandlægearbejde som led i oplysning af sagen.

  • 5) Ydelse af vederlag til medlemmerne af klageinstansen, der ikke udfører hvervet som led i deres tjenstlige arbejde, og afholdelse af udgifter til vederlag og befordringsgodtgørelse.

  • 6) Offentliggørelse af oplysninger om afgørelser, der er truffet af klageinstansen, herunder regler om, at offentliggørelse sker uden anonymisering af oplysninger om den indklagede tandlæge, som har modtaget kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse eller kritik i forbindelse med kosmetisk behandling.

  • 7) Videregivelse af afgørelser, der er truffet af klageinstansen, til Styrelsen for Patientklager til lærings- og tilsynsformål.

•••

Stk. 3 Henlægger sundhedsministeren sine beføjelser efter stk. 1, 1. og 2. pkt., til en tandlægefaglig klageinstans, finder forvaltningsloven anvendelse for klageinstansens virksomhed.

•••

Stk. 4 Afgørelser truffet af en tandlægefaglig klageinstans kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside