14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsklageloven § 19

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsklageloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 995 af 14. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Dækningsområde
Der ydes erstatning efter reglerne i dette kapitel til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign., som er foretaget

  • 1) på et sygehus eller på vegne af dette,

  • 2) af sundhedspersoner og andet personale som led i den præhospitale indsats efter sundhedsloven,

  • 3) på universiteternes tandlægeskoler eller

  • 4) af Sundhedsstyrelsen af sager i henhold til sundhedslovens kapitel 21, regler udstedt i medfør heraf eller regler udstedt i medfør af § 5 d i lov om sygehusvæsenet som opretholdt ved sundhedslovens § 277, stk. 12.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1 ydes erstatning efter reglerne i dette kapitel til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign., som er foretaget af sundhedspersoner, jf. sundhedslovens § 6.

•••

Stk. 3 Med patienter sidestilles personer, der deltager i sundhedsvidenskabelige forsøg, herunder kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr, der ikke indgår som led i diagnostik eller behandling af personens sygdom. Det samme gælder for donorer, hvorfra der udtages væv og andet biologisk materiale.

•••

Stk. 4 Dette kapitel gælder tillige for patienter, der modtager vederlagsfri behandling eller tilskud til behandling på sygehuse, klinikker m.v. i udlandet efter sundhedsloven.

•••

Stk. 5 Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke områder der er omfattet af stk. 1, 3 og 4.

•••

Stk. 6 Sundhedsministeren kan henlægge behandlingen af sager efter dette kapitel helt eller delvis til en privat institution. Sundhedsministeren indgår i så tilfælde de nødvendige aftaler herom.

•••

Stk. 7 Henlægger sundhedsministeren behandling af sager efter dette kapitel til en privat institution, finder forvaltningsloven anvendelse for institutionens virksomhed.

•••

Stk. 8 Henlægger sundhedsministeren sine beføjelser efter stk. 6 til en privat institution, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen.

•••
profile photo
Profilside