14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsklageloven § 14

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsklageloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 995 af 14. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn består af 1 formand og et antal næstformænd, jf. stk. 2, og beskikkede medlemmer, jf. stk. 3-5.

•••

Stk. 2 Sundhedsministeren udpeger nævnets formand og et af ministeren fastsat antal næstformænd. Disse skal være dommere og kan være dommere fra de overordnede retter.

•••

Stk. 3 Sundhedsministeren beskikker et af ministeren fastsat antal medlemmer efter indstilling fra Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Forbrugerrådet. Der beskikkes lige mange medlemmer fra hver af de i 1. pkt. nævnte organisationer.

•••

Stk. 4 Sundhedsministeren beskikker for hvert sundhedsfagligt område et af ministeren fastsat antal medlemmer med sundhedsfaglig uddannelse.

•••

Stk. 5 Formand, næstformænd og medlemmer udpeges eller beskikkes for en periode af 4 år. Genudpegning og genbeskikkelse kan finde sted. Udtræder formanden, en næstformand eller et medlem i perioden, sker udpegning af ny formand eller næstformand eller beskikkelse af nyt medlem for den resterende del af perioden. Formand, næstformand og medlemmer af nævnet, der ikke udfører hvervet som led i deres tjenstlige arbejde, ydes vederlag og godtgørelse for befordring i lighed med ikke-statsansatte, der modtager særskilt vederlag.

•••
profile photo
Profilside