SU-loven § 39

Denne konsoliderede version af sU-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statens uddannelsesstøtte

Lov nr. 448 af 14. juni 1995,
jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 13. april 2023,
som ændret ved lov nr. 1574 af 12. december 2023

§ 39

Styrelsen kan hos skattemyndighederne, Det Centrale Personregister og andre myndigheder og hos uddannelsesinstitutionerne indhente oplysninger om den uddannelsessøgende og dennes ægtefælle eller samlever, den uddannelsessøgendes børn og den uddannelsessøgendes forældre eller den ene forælders ægtefælle eller registrerede partner, der er nødvendige for tildeling, beregning og tilbagebetaling af uddannelsesstøtte, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold, bopæl, opholdsgrundlaget for udenlandske statsborgere, antallet af ansøgers og dennes forældres eller den ene forælders og dennes ægtefælles eller registrerede partners børn under 18 år, og uddannelsesoplysninger, herunder indskrivningsoplysninger for uddannelsessøgende, der er indskrevet på en støtteberettigende uddannelse, men ikke har søgt SU. Styrelsen kan herunder få terminaladgang til de i 1. pkt. nævnte oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, og kan indhente oplysninger om indkomst og indkomstperioder i elektronisk form i indkomstregisteret i forbindelse med afgørelse af, hvorvidt en uddannelsessøgende efter EU-retten har ret til SU som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende eller som familiemedlem til en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, jf. § 2 b, stk. 1, nr. 2, og regler fastsat i medfør af § 2 b, stk. 2, og i forbindelse med den endelige tildeling, jf. § 22 a.

Stk. 2 Styrelsen kan uden samtykke til brug for kontrol af, om den uddannelsessøgende er udeboende, jf. § 8, stk. 4, og regler fastsat i medfør af § 8, stk. 5, nr. 1, indhente oplysninger fra Det Centrale Personregister om den uddannelsessøgendes og dennes forældres registrering af bopæl. Oplysningerne kan samkøres og sammenstilles med styrelsens oplysninger om tildeling af støtte med det formål at kontrollere, om støtten er tildelt med korrekt sats.

Stk. 3 Oplysninger, som styrelsen har indhentet fra indkomstregisteret om den uddannelsessøgendes indkomst eller dennes familiemedlems indkomst, jf. stk. 1, 2. pkt., kan samkøres og sammenstilles med styrelsens oplysninger om tildeling af støtte med det formål at konstatere, om støtten er tildelt i overensstemmelse med § 2 b, stk. 1, nr. 2 og 4, og regler fastsat i henhold til § 2 b, stk. 2.

Stk. 4 Styrelsen kan fra Udbetaling Danmark indhente oplysning om, hvorvidt en uddannelsessøgende, der har søgt om tillæg efter § 7, stk. 4, nr. 1, som enlig forsørger eller har søgt om ekstra uddannelsesstøtte i forbindelse med fødsel eller adoption, jf. § 14, stk. 1, og § 19, stk. 3, som enlig forsørger, har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Styrelsen kan herunder indhente oplysningerne som led i en generel søgning til brug for kontrol.

Stk. 5 Styrelsen kan hos offentlige myndigheder og private institutioner indhente oplysninger til brug ved afgørelse af, om en uddannelsessøgende har ret til støtte til en uddannelse uden for klippekortet.

Stk. 6 Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette styrelsen om unddragelsen, når myndigheden får formodning om, at den person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse her i landet, jf. § 2 d, stk. 1 og 2, samtidig modtager uddannelsesstøtte.

Stk. 7 Kriminalforsorgen skal underrette styrelsen, når kriminalforsorgen får formodning om, at en person, der er varetægtsfængslet eller afsoner en fængselsstraf, modtager uddannelsesstøtte efter denne lov.

Stk. 8 Politiet skal underrette styrelsen, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig modtager uddannelsesstøtte. Politiet skal endvidere underrette styrelsen, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæves. Anklagemyndigheden skal underrette styrelsen, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget uddannelsesstøtte.

Stk. 9 Styrelsen kan til uddannelsesinstitutionerne videregive de oplysninger om den uddannelsessøgende og dennes forældre, der er nødvendige ved administration af tildeling af uddannelsesstøtte og ved uddannelsesinstitutionernes vejledning om tilbagebetaling af uddannelsesstøtte. Styrelsen kan endvidere stille de nævnte oplysninger til rådighed for institutionerne.

Stk. 10 Styrelsen kan med studiestøtteadministrationerne i Grønland, på Færøerne og i EU- og EØS-medlemsstaterne udveksle de oplysninger om tildeling af statens uddannelsesstøtte, der er nødvendige for kontrollen af, om de uddannelsessøgende modtager både statens uddannelsesstøtte og uddannelsesstøtte fra et andet land eller selvstyrende område. Styrelsen kan i forbindelse hermed foretage samkøring i kontroløjemed af oplysninger fra egne registre med oplysninger fra studiestøtteadministrationerne i de pågældende lande.

Stk. 11 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1-5 og kan herunder fastsætte, hvilke oplysninger der skal gives i elektronisk form. SU-bekendtgørelsen