14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-bekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2433 af 14. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Familiemedlemmer til EU/EØS-statsborgere
En uddannelsessøgende, der er ægtefælle eller registreret partner til en EU/EØS-statsborger, der er eller har bevaret status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-retten, har ret til uddannelsesstøtte til uddannelse i Danmark, når den uddannelsessøgende opfylder de almindelige betingelser, jf. lovens kapitel 1.

•••

Stk. 2 En uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i stk. 1, har ret til uddannelsesstøtte til uddannelse i et andet EU- eller EØS-land end Danmark, når den uddannelsessøgende opfylder en af følgende betingelser:

 • 1) Har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet.

 • 2) Er ægtefælle eller registreret partner til og forsørges af en EU/EØS-statsborger, der har bopæl i et andet EU- eller EØS-land end Danmark, og

  • a) samtidig har været arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark i mindst 5 år inden for de sidste 7 år forud for ansøgningstidspunktet, eller samlet set har haft betydelig tilknytning til det danske arbejdsmarked i en betydelig periode, og

  • b) fortsat er eller har bevaret status som vandrende arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-retten.

 • 3) Har gået i skole i Danmark i en betydelig periode.

 • 4) Har familiemedlemmer i Danmark, ud over de familiemedlemmer, der forsørger den uddannelsessøgende, og ansøgeren har haft nær kontakt med disse i en betydelig periode frem til ansøgningstidspunktet.

 • 5) Har haft betydelige økonomiske bånd til Danmark i en betydelig periode.

 • 6) Har haft arbejde i Danmark af et vist omfang og i en betydelig periode.

 • 7) Har betydelig tilknytning til Danmark på baggrund af mindst et af kriterierne i nr. 3-6, uden dog at opfylde kriteriet, og har betydelige danskkundskaber.

•••

Stk. 3 En uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i stk. 1, kan uanset stk. 2 få uddannelsesstøtte til studentereksamen ved Duborg-Skolen i Flensborg eller A. P. Møller Skolen i Slesvig.

•••

Stk. 4 En uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i stk. 1, har ret til uddannelsesstøtte til uddannelse i et land uden for EU og EØS, når den uddannelsessøgende

 • 1) har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i EU/EØS og opfylder betingelserne i stk. 2, eller

 • 2) har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet.

•••
profile photo
Profilside