14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Strålebeskyttelsesloven § 26

Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af strålebeskyttelsesloven og bygger på lov nr. 23 af 15. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der overtræder § 14, stk. 1 eller 2, eller undlader at efterkomme et forbud eller påbud meddelt efter § 19, med bøde eller fængsel i indtil 1 år. Ved særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år.

•••

Stk. 2 Det skal ved strafudmåling efter stk. 1 anses for særligt skærpende omstændigheder,

  • 1) at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, eller

  • 2) at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

•••

Stk. 3 I regler, som udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel for overtrædelse af bestemmelserne eller for overtrædelse af vilkår, forbud og påbud udstedt i henhold til reglerne.

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside