Bøger, som nævner Straffuldbyrdelsesloven § 20

Fængsler

- Side 68 -

...eller i arrest, jf. sfbl. § 20. Loven forudsætter en opdeling af fængslerne i åbne og lukkede fængsler, men har i øvrigt overladt til justitsministeren at fastsætte regler om indretningen af institutioner under Kriminalforsorgen til fuldbyrdelse af fængselsstraf, sfbl. § 5. De senere års udvikling har gjort det mere nærliggende at skelne mellem åbent

Læs på Jurabibliotek