14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 65

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 65

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§65 Sikringsmidler
Håndjern

Håndjern kan anvendes, hvis det er nødvendigt

  • 1) for at afværge truende vold eller overvinde voldsom modstand,

  • 2) for at hindre selvmord eller anden selvbeskadigelse eller

  • 3) for at hindre undvigelse.

•••

Stk. 2 Håndjern må dog ikke anvendes, såfremt det efter indgrebets formål og den krænkelse og det ubehag, som indgrebet må antages at forvolde, ville være et uforholdsmæssigt indgreb.

•••

Stk. 3 Håndjern skal anvendes så skånsomt, som omstændighederne tillader. Der skal gennemføres lægetilsyn, hvis der er mistanke om sygdom, herunder om tilskadekomst, hos den indsatte i forbindelse med anvendelsen af håndjern, eller hvis den indsatte selv anmoder om lægehjælp.

•••

Stk. 4 Justitsministeren fastsætter regler om anvendelsen af håndjern, herunder om lægetilsyn og andet tilsyn. Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner

•••
profile photo
Profilside