14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 62

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 62

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§62 Magtanvendelse
Direktoratet for Kriminalforsorgen og kriminalforsorgsområdet kan anvende magt over for en indsat, hvis det er nødvendigt

  • 1) for at afværge truende vold, overvinde voldsom modstand eller for at hindre selvmord eller anden selvbeskadigelse,

  • 2) for at hindre undvigelse eller standse undvegne eller

  • 3) for at gennemtvinge en påbudt foranstaltning, når øjeblikkelig gennemførelse af denne er nødvendig og den indsatte afviser eller undlader at følge personalets anvisninger herom.

•••

Stk. 2 Magtanvendelse kan ske ved greb, skjold, stav, peberspray og tåregas.

•••

Stk. 3 Magtanvendelse må ikke gennemføres, såfremt det efter indgrebets formål og den krænkelse og det ubehag, som indgrebet må antages at forvolde, ville være et uforholdsmæssigt indgreb.

•••

Stk. 4 Magtanvendelse skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader. Der skal gennemføres lægetilsyn efter magtanvendelse, hvis der er mistanke om sygdom, herunder om tilskadekomst, hos den indsatte i forbindelse med anvendelsen af magt, eller hvis den indsatte selv anmoder om lægehjælp.

•••

Stk. 5 Justitsministeren fastsætter regler om bæring af magtmidler og anvendelse af magt over for indsatte. Magtanvendelsesbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside