14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 25

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Overførsel af indsatte fra åbent til lukket fængsel
En indsat i et åbent fængsel kan overføres til lukket fængsel, når

  • 1) den pågældende er undveget eller har forsøgt herpå,

  • 2) den pågældende er fundet i besiddelse af en ikke ubetydelig mængde euforiserende stoffer,

  • 3) der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende har indsmuglet eller handlet med euforiserende stoffer, eller

  • 4) der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende har udøvet overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen.

•••

Stk. 2 En indsat i et åbent fængsel kan endvidere overføres til lukket fængsel, hvis det må anses for nødvendigt for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen eller som led i kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme.

•••

Stk. 3 Det samme gælder, når der efter de nu foreliggende oplysninger er en særlig bestyrket mistanke om, at den indsatte ved fortsat ophold i åbent fængsel vil

  • 1) undvige eller

  • 2) begå grovere strafbart eller groft disciplinært forhold eller udvise anden adfærd, der er åbenbart uforenelig med fortsat ophold i åbent fængsel.

•••

Stk. 4 En indsat i åbent fængsel kan også overføres til lukket fængsel, hvis

  • 1) det må anses for nødvendigt for at beskytte den pågældende mod overgreb eller

  • 2) den pågældende efter de lægelige oplysninger bør overføres til Anstalten ved Herstedvester.

•••

Stk. 5 Under behandlingen af spørgsmålet om overførsel til lukket fængsel kan den indsatte midlertidigt anbringes i arresthus, når der er grund til at antage, at betingelserne for overførsel er opfyldt. Såfremt den indsatte samtykker heri, kan anbringelsen i stedet ske i lukket fængsel. Vedrører spørgsmålet overførsel efter stk. 4 til Anstalten ved Herstedvester, kan den midlertidige anbringelse altid ske i denne institution.

•••

Stk. 6 En indsat i åbent fængsel kan desuden efter eget ønske overføres til lukket fængsel, hvis særlige familiemæssige eller andre personlige forhold taler for det.

•••
profile photo
Profilside