Straffuldbyrdelsesloven (nordisk) § 6a

Denne konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven (nordisk) er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om samarbejde med finland, island, norge og sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.

Lov nr. 214 af 31. maj 1963,
jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 25. maj 2011

§ 6a

Tilladelse efter § 6 kan kun meddeles, såfremt udlevering for den pågældende handling kunne have fundet sted til vedkommende land. Bestemmelsen i § 19 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Begæring om tilladelse efter § 6 skal indeholde oplysning om tid og sted for den strafbare handling, dennes beskaffenhed og de anvendelige straffebestemmelser. I begæringen skal endvidere være angivet, om den udleverede ønsker lovligheden af en eventuel tilladelse prøvet ved domstolene i overensstemmelse med § 19.