Straffuldbyrdelsesloven (nordisk) § 13

Denne konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven (nordisk) er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om samarbejde med finland, island, norge og sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.

Lov nr. 214 af 31. maj 1963,
jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 25. maj 2011

§ 13

Når der er anordnet tilsyn efter § 12, finder borgerlig straffelovs regler om personer, der er prøveløsladt fra fængsel, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Såfremt omstændighederne taler derfor, kan justitsministeren ophæve et eller flere vilkår eller ændre dem til andre så vidt muligt tilsvarende vilkår.

Stk. 3 Træffer justitsministeren bestemmelse om fuldbyrdelse af reststraffen, skal denne omsættes til en fængselsstraf af samme varighed.

Stk. 4 Såfremt omstændighederne taler derfor, kan det overlades til vedkommende myndighed i det land, hvor prøveløsladelse har fundet sted, at træffe afgørelse i sager angående overtrædelse af vilkårene for prøveløsladelse.