14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven (nordisk) § 11

Lov om samarbejde med finland, island, norge og sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven (nordisk) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 555 af 25. May 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 En i Finland, Island, Norge eller Sverige truffet afgørelse om fuldbyrdelse af straf for et forhold, der er omfattet af en her i landet afsagt betinget dom, har samme virkning som en tilsvarende afgørelse truffet efter borgerlig straffelovs regler.

•••

Stk. 2 Såfremt en person, der er betinget dømt her i landet, i Finland, Island, Norge eller Sverige dømmes for strafbart forhold begået i prøvetiden, uden at der ved dommen tages stilling til spørgsmålet om ændring af den betingede dom, finder borgerlig straffelovs § 60 eller § 66 tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside