14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven (international) § 10

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven (international) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 740 af 18. July 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Gælder der i forhold til en anden stat ikke nogen af de i kapitel 2- 3 a nævnte konventioner eller af de i § 9 nævnte overenskomster, kan justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,når humanitære eller andre særlige hensyn taler derfor, bestemme, at straf m.v., som er pålagt i den anden stat, kan fuldbyrdes her i landet.

•••

Stk. 2 Fuldbyrdelsen skal ske efter danske regler og må ikke medføre skærpelse af domfældtes strafferetlige situation.

•••

Stk. 3 Justitsministeren, eller den, ministeren bemyndiger dertil, fastsætter i forbindelse med de i stk. 1 nævnte afgørelser, i hvilket omfang bestemmelserne i denne lovs kapitler 2 og 4 eller 3-4 og de heri nævnte konventioner skal fraviges, jfr. dog § 11.

•••

Stk. 4 I nødvendigt omfang kan justitsministeren, eller den, ministeren bemyndiger dertil, i forbindelse med en aftale som nævnt i stk. 1 indgå på, at der på tilsvarende betingelser kan ske fuldbyrdelse i en anden stat af straf m.v., der er fastsat her i landet vedrørende personer, der er hjemmehørende i den anden stat.

•••
profile photo
Profilside